Arbetsterapeut

Arbetsterapeut

I Sverige tiIIhör yrket arbetsterapeut tiII de så kaIIade legitimationsyrken>>

Arbetsterapeuter gör det möjligt för individer att leva ett självständigt liv genom att träna människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men också att leva väl med en medfödd funktionsnedsättning.

Arbetsterapeuten provar och skriver ut tekniska hjälpmedel, exempelvis rullstol eller stöd för onda leder. Du medverkar också till att bostaden, arbetsplatsen eller skolan anpassas för att underlätta arbete eller det dagliga livet för den skadade eller handikappade. I detta arbete samarbetar arbetsterapeuten ofta med ingenjörer och tekniker. Som arbetsterapeut ägnar du dig också åt handledning och utbildning av anhöriga och annan behandlingspersonal.

Arbetsterapeuten arbetar med patienten/klienten individuellt eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper. En viktig del i arbetsterapeutens arbete är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga.

Arbetsterapeuten arbetar också på samhällsnivå. Det handlar till exempel om tillgänglighet i bostäder, yttre miljö och kollektivtrafik.

Utbildning

Efter tre år (180 högskolepoäng) på arbetsterapeututbildningen kan man avlägga arbetsterapeutexamen och ta ut sin legitimation från Socialstyrelsen. Man kan också fortsätta direkt eller senare och avlägga magister- eller masterexamen i arbetsterapi. Det finns även möjlighet att avlägga licentiat- och doktorsexamen.

Utbildningen är både praktiskt och teoretisk. Kontrollera aktuella krav med utbildningsanordnaren.

För legitimerade arbetsterapeuter med magister- eller masterexamen och minst fem års yrkeserfarenhet finns möjlighet att gå specialistutbildning och få specialistkompetens.

Framtidsutsikter

Vi bedömer att arbetsmarknaden kommer att vara i balans för arbetsterapeuter det kommande året. Arbetsterapeuter är oftast anställda inom offentlig sektor. Kommunernas strävan att hålla budgetarna i balans medför att kommunerna är försiktiga när det gäller nyanställningar. På fem till tio års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara medelgoda.