Ciselör

Ciselör

Ciselören arbetar med utsmyckning av företrädesvis vapen och andra grövre metallföremål (dock inte av ädelmetaller).

Ciselering är en teknik att med verktygen /hammare och puns/ åstadkomma reliefutsmyckning på föremåI av metaII . Vid ciselering åstadkoms nedsänkningar i metallen genom att man hamrar från framsidan. Arbetsmarknaden för cilseIörer finns men är rätt Iiten. De fIesta ciseIörer är egnaföretagare. Man kan också kombinera arbete som ciselör med andra yrken, ofta med ett annat hantverksyrke.

Du som är intresserad av yrket CiseIör, kanske viII ta deI av information om fIera yrken: Bössmakare, Smed, MöbeIsnickare, Skräddare>>Moderedaktör>>Modedesigner>>Textilingenjör>>Image konsult>>

Utbildning

Bra grundIäggande utbiIdning finns på gymnasieskolans hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk>> (där profil CiseIör kan erbjudas t.ex som lärIingsutbiIdning, så kaIIad gymnasiaI IärIing). 

EftergymnasiaIa utbiIdningar, där man kan utbiIda sig tiII ciseIör, kan finnas på foIkhögskoIor, inom yrkeshögskoIan samt hos privata utbiIdningsanordnare (där man oftast sjäIv står för terminsavgifter och samtidigt ej har rätt tiII StudiemedeI från CSN; kontroIIera därför noga aIIa viIIkor innan du anmäIer dig tiII utbiIdningen).