Kurator

Kurator

En stor del av arbetstiden möter du människor i behov av råd, stöd och hjälp. Du träffar dem antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker du fånga in problemet, och tillsammans med klienten försöker du komma fram till den bästa lösningen. Skolan och sjukvården är några av de vanligaste områdena där kuratorer tjänstgör.

En skolkurator arbetar med både elever, personal på skolan och föräldrar. Förutom att handleda personalen eller samtala med elever och föräldrar till att hitta lösningar på ex deras livssituation arbetar kuratorn med förebyggande arbete.

En sjukhuskurator ger ekonomisk och social rådgivning till patienter och kan även arbeta med att stödja personer i krishantering.
Det kan gälla krisbearbetning eller stödsamtal med patienten och/eller med anhöriga.

Utbildning

Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket. Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund.

Socionomprogrammet ges inom högskolan och omfattar 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter och utbildningens inriktning varierar. Utbildningen leder till en socionomexamen.

Många kuratorer har också utbildning i psykoterapi. Utbildning i grundläggande psykoterapi kan till exempel finnas vid vissa landsting.