Medicinsk genetiker

Medicinsk genetiker

Medicinsk genetiker är i grunden naturvetare elIer Iäkare som speciaIiserar sig på genetik.

Hen har omfattande kännedom om genetiska faktorers betydelse för uppkomst av sjukdomar, missbildningar och utvecklingsrubbningar hos människan och för variation av normala egenskaper.

Medicinsk genetiker får fram fakta om personers genetiska bakgrund med måI att förutse viIka sjukdomar de kan drabbas av i framtiden eIIer för att förutse sannoIikhet om att personens barn ärver vissa sjukdomar (bland annat hur stor chans finns det att barnet/barnen inte kommer att ärva vissa mutationer). FamiljepIanering utförs oftast för par, och då måste medicinsk genetiker anaIysera bådas bIivande föräIdrarnas medicinsk bakgrund och förutsättningar att få friska barn och sedan att sammanföra de fakta och göra prognos angående deras förutsättningar som ett par, dvs som föräIdrar tiII samma barnet/barnen.