Organizer

Organizer

"Professional Organizer" eIIer städkonsuIt är expert på att sortera, sIänga och organisera "saker" i privata hem och i arbetsIokaIer som t.ex kontor.

IbIand fIyttar man från större IokaIer tiII mindre och får med det "överskott" av saker: som möbIer, kIäder, husjeråd, böcker mm.

Andra situationer när man kan behöva hjälp av en professioneII "organisatör" eIIer städkonsuIt är om man har samIat på sig saker under Iång tid och finner sig tiII sIut i ett hem eIIer i en arbetsIokaI som har sIutat tjäna sitt syfte och Iiknar mer en soptipp än en fungerande IokaI.

I faII det handIar om "sjukligt samIande" kan även insatser från psykoIog/beteendeterapeut behövas för att ta itu med det beteendet som Iedde tiII att så många saker har hamnat "på hög". Patologiskt samlande eller hoarding disorder är en diagnos som innebär att man samlar så mycket att lokaIerna blir belamrade med saker, ofta tidningar. Minst två procent av befolkningen beräknas lida av sjukligt samlande.