Fysioterapeut (f d Sjukgymnast)

Fysioterapeut (f d Sjukgymnast)

Från 1 januari 2014 ändrades yrkestiteln Sjukgymnast till Fysioterapeut. Varför blir man en fysioterapeut? - svar på den fråga ges i en kort videofilm (längd 3 min 20 sek) som du kan se här>>.
Som Fysioterapeut, som i Sverige är ett av de så kallade Legitimationsyrken>>, jobbar du både med att förebygga att människor blir sjuka och med att behandla smärta och olika problem som patienter har med att röra sig eller med att fungera på andra sätt. Dina patienter kan till exempel ha ont i ryggen, ha svaga muskler, vara stela, ha dålig kondition eller andningsbesvär. Arbetet sker i nära samarbete med läkare och ofta också med arbetsterapeuter. Ibland arbetar du också med idrottsmän.

Fysioterapeut är den yrkesgrupp inom vården som är specialiserad på människans rörelseförmåga och de funktionsnedsättningar som kan begränsa den. Patienter finns inom alla åldersgrupper och deras problem kan bestå av många olika typer av funktionsnedsättningar.Utifrån en helhetssyn på patientens hälsa och livssituation samt hans eller hennes individuella förutsättningar gör fysioterapeuten en bedömning av vilken behandling som är aktuell. Målsättningen med behandlingen bestäms i samråd med patienten. Arbetsmetoderna skiftar beroende på vad som ska behandlas, till exempel stela leder, svaga muskler eller sviterna efter en stroke. Att utföra rehab-träning, smärtbehandling och utforma individuella träningsprogram är vanliga behandlingsformer. Sjukgymnastiken bygger på att patienten har ett eget ansvar för att utföra ordinerad träning. I behandlingen är det fysioterapeuten som arbetar för att patienten får egna "verktyg" att hantera sin smärta och funktionsnedsättning.

Man arbetar nära människor och har mycket kroppskontakt under behandlingsarbetet. Därför är det en fördel att vara van att använda och lyssna till den egna kroppen, eftersom den är ett redskap i arbetet.Sjukgymnastiken bygger på att patienten är delaktig i sin behandling, att kunna ge patienten de verktyg den behöver för att hantera sin smärta/funktionsnedsättning är viktigt. Därigenom förbättras patientens möjligheter att klara det dagliga livets krav. För detta krävs att fysioterapeuten bedömt och analyserat patientens kroppsliga förutsättningar och problem med hänsyn tagen även till psykiska och sociala faktorer. Fysioterapeuten behöver också ha förmåga att inspirera och motivera sina patienter eftersom resultatet av en behandling beror mycket på patientens egen delaktighet och motivation. Ett visst arbete sker i förebyggande syfte, bland annat genom att undervisa olika yrkesgrupper i hur man kan undvika belastningsskador och andra funktionsstörningar genom att använda rätt arbetsteknik och arbetsställningar.
 
Fysioterapeut är ett självständigt yrke med eget behandlingsansvar. I arbetet ingår också mycket kontakter med patienter, anhöriga och andra vårdgivare. Att kunna samarbeta och ha förståelse för och vilja att arbeta med andra människor är viktigt.Merparten av landets fysioterapeuter är offentligt anställda. Det innebär att de arbetar vid landstingens och kommunernas slutna och öppna vård, habilitering, rehabiliterings- och omsorgsverksamhet. Inom sjukvården arbetar man i team med övrig sjukvårdspersonal, till exempel med läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. En del av kåren arbetar i privata företag, exempelvis inom företagshälsovård, friskvård eller på privata mottagningar.

Utbildning

Fysioterapeut är i Sverige ett av de legitimationsyrken. Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation. För att bli fysioterapeut måste man läsa på Fysioterapeutprogrammet på högskolenivå (i tre år på heltid).

Övrigt

Arbetsuppgifter som fysioterapeuter och arbetsterapeuter har, "överlappar" i viss mån varandra. De två yrkeskategorierna samarbetar ofta kring samma pacienter.
Skillnaden mellan yrken kan mycket förenklat förklaras på följande sätt: Fysioterapeut jobbar med "funktion" som den sjuka eller skadade kroppsdelen har nedsätning inom (för att förbättra den funktionen) och Arbetsterapeut - med "aktivitet", dvs att få in den skapade eller sjuka kroppsdelen in i de "gamla aktiviteter" som personen utförde inann hen blev sjuk eller skadad och kanske hitta de nya sätten att utföra de aktiviteter på.
Exempel: en bussförare genomgick en stor och kompliserad knäoperation; fysioterapeuten visar övningar för att man ska kunna böja på knät igen och arbetsterapeuten lär personen använda benet för att hen ska kunna köra buss, dvs använda sitt förändrade ben i sitt gamla arbete men kanske på ett nytt sätt - kanske använda nya rörelsemönstren för att undvika belasta knät onödigt mycket.

Socialstyrelsen införde från 1 januari 2017 ett nytt system för ansökan om svensk legitimation för fysioterapeuter, utbildade utanför EU>>>.

Visste du att...?
Fysioterapeuter kan använda stor mängd olika behandlingsformer, bland annat ultraljudsbehandlingar - för smärtlindring och cirkulationsökning.

Nyttiga länkar
www.ergonomisallskapet.se/lankar - länksamling för dig med intresse inom ergonomi;
www.gih.se - Gymnastik- och idrottshögskolan är en specialiserad högskola med inriktning mot fysisk aktivitet, idrott och hälsa;
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden

8 liknande yrke(n)