Näringsfysiolog

Näringsfysiolog

En nutritionist, också kallad näringsfysiolog, är specialist på ämnet nutrition (näringslära), ett ämne som knyter samman kunskapen om biokemiska och fysiologiska effekter av näringsämnen och energi med människors hälsa och välmående.

Nutrition är ett tvärvetenskapligt ämne och det finns två huvudinriktningar: molekylär nutrition som belyser kostens betydelse för uppkomsten av de vanligaste folksjukdomarna, och folkhälsonutrition som ger kunskap om kostintag och hälsa i olika befolkningsgrupper.

Nutritionister är naturvetare med en högskoleexamen i nutrition från Stockholms universitet eller Kalmar högskola. Utbildningen i Stockholm är mer forskningsinriktad medan den i Kalmar är mer inriktad på livsmedelsindustrin. I utbildningen ingår kurser som kemi, biologi, biokemi, toxikologi, livsmedelskemi, human- och näringsfysiologi och nutrition. Man kan säga att en nutritionist är en naturvetare med fördjupningskunskaper inom nutrition.

NäringsfysioIoger tar fram, tolkar, analyserar, granskar och förmedlar vetenskaplig forskning om kost och hälsa. De kan arbeta inom offentlig verksamhet som landsting och kommuner och på statliga verk som Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket, men även med U-landsnutrition och inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, samt starta eget och verka som konsulter.

Som Näringsfysiolog kan man specialisera sig till exempel inom idrottsnutrition. Se även yrkesbeskrivning Nutritionist>>

Utbildning

Den nuvarande svenska dietistutbildningen är tre år lång med möjlighet till magister-/masterexamen efter ytterligare ett respektive två år. Nuvarande utbildning till klinisk näringsfysiolog är fem år lång och ges vid antingen Universitetet i Oslo eller Universitetet i Bergen. Jämfört med dietistutbildningen har dessa utbildningar en djupare naturvetenskaplig inriktning.

Nyttiga länkar
www.vegetariskadagen.n.nu - inspiration och fakta om att äta vegetariskt;
www.naturvetarna.se/global - möt en dietist som jobbar som Nutritionsansvarig inom kommunen.

3 liknande yrke(n)