Särskolelärare

Särskolelärare

Särskolelärare är en lärare som arbetar på grundsärskolor och på gymnasiesärskolor. Gymnasiesärskola i Sverige erbjuder i dagens läge nio nationella program>> och det individuella särskoIeprogrammet>>. Särskoleelever kan även i vissa fall läsa på gymnasieskolans introduktionsprogrammen>>, t.ex på IM, Yrkesintroduktionen>>.

Här>> kan du Iadda ner Skolverkets broschyr "Kort om gymnasiesärskolan" (16 sidor) och här>> - broschyr "Speciallärare/informationsmaterial" (28 sidor). 

Vill du se Skolverkets ca 30 min lång film om mottagande av grund- och gymnasiesärskoleelever, finns den här>>>.

Utbildning

Kort om kraven för att bIi behörig Särskolelärare: för att SkoIverket ska kunna utfärda lärarlegitimation för en Särskolelärare, krävs att man har GrundIärarexamen mot grundskoIans "tidigare år" + SpeciaIlärarexamen med inriktning på utveckIingsstörning.

Nyttiga länkar
www.gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/behorig - info om behörighet till särskolan;
www.1177.se/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS - info om LSS;
www.gymnasiesarskola.se/forum - information om gymnasiesärskolorna och allmän info om utvecklingsstörning.

Du som är intresserad av yrket Särskolelärare, kanske också vill ta del av informationen om flera yrken:
Speciallärare>> och Specialpedagog>>

7 liknande yrke(n)