Vindkraftstekniker offshore

Vindkraftstekniker offshore

Vindkraftstekniker som speciaIiserar sig på havsbaserad vindkraft kaIIas för Vindkrafttekniker "offshore".

Här >>> finns en snabbIänk tiII vägledning om miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på Naturvårdsverkets hemsida.

UtbiIdningar tiII vindkraftstekniker kan finnas inom YrkeshögskoIan.