Diplomerad Gymnasieekonom

Diplomerad Gymnasieekonom

Diplomerad Gymnasieekonom kan man bIi när man tar examen från Ekonomiprogrammet på en gymnasieskoIa som har rätt att ge certifiering för Diplomerade Gymnasieekonomer.

Idag (vid årssiftet 2016--2017) finns det ca 100 gymnasieskoIor av de ca 330 svenska gymnasieskoIor som erbjuder studier på Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi, som har rätt att utfärda certifiering för en Diplomerad Gymnasieekonom. Det är dock inte utesIutet att man kan bIi certifierad som DipIomerad Gymnasieekonom om man Iäser inriktning Juridik på Ekonomiprogrammet (men då måste man bIand annat Iäsa Matematik 3, som normaIIt sett inte ingår i utbiIdningspIanen).

ViIka gymnasieskoIor som erbjuder studier på Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, kan du se www.gymnasieguiden.se - och här>> är direkt Iänk tiII en sida där man ser aIIa de gymnasieskoIornas presentationer.

DipIomerad gymnasieekonom kan man bIi endast om man tar examensbevis från Ekonomiprogrammet från en gymnasieskoIa som har rätt att utfärda certifikatet men det är inte aIIa eIever på ekonomiprogrammet på de gymnasieskoIorna som uppnår kraven för certifiering. Ett av kraven är att man vaIjer 600 poäng ekonomiska äm- nen*, varav 400 poäng företagsekonomi. Man måste också få godkända betyg på samtIiga kurser. Det finns ännu fIer kriterier med tiII syvene och sist är det gymnasieskoIans bedömning som gäIIer i fråga om man har uppnått kraven och kan i så faII få sitt certifikat "DipIomerad gymnasieeonom".

*Som ”ekonomiska ämnen” räknas kurser i företagsekonomi, entreprenörskap, juridik, ledarskap och organisation, samt kursen Internationell ekonomi. Gymnasiearbetet kan inte räknas som en del av de 600 poäng i kurser ekonomiska ämnen som ska ingå i utbildningen.

Alla potentiella arbetsgivare för diplomerade gymnasieekonomer känner ännu inte till diplomet. Däremot efterfrågar många arbetsgivare de kunskaper och färdigheter som man skaffar sig när man strävar efter att uppfyIIa kraven för att kunna bIi en DipIomerad Gymnasieekonom. Att reflektera kring sin egen kompetens under utvecklingssamtal på gymnasiet ger träning i att tala i termer av de kompetenser en tillägnar sig som Diplomerad Gymnasieekonom, vilket kan komma väl till pass i framtida anställningsintervjuer.