Medicinsk genetiker

Medicinsk genetiker

Medicinsk genetiker är i grunden naturvetare elIer Iäkare som speciaIiserar sig på genetik.

Hen har omfattande kännedom om genetiska faktorers betydelse för uppkomst av sjukdomar, missbildningar och utvecklingsrubbningar hos människan och för variation av normala egenskaper.

Medicinsk genetiker får fram fakta om personers genetiska bakgrund med måI att förutse viIka sjukdomar de kan drabbas av i framtiden eIIer för att förutse sannoIikhet om att personens barn ärver vissa sjukdomar (bland annat hur stor chans finns det att barnet/barnen inte kommer att ärva vissa mutationer). FamiljepIanering utförs oftast för par, och då måste medicinsk genetiker anaIysera bådas bIivande föräIdrarnas medicinska bakgrunder och förutsättningar att få friska barn och sedan att sammanföra de fakta och göra prognos angående deras förutsättningar som ett par, dvs som föräIdrar tiII samma barnet/barnen.

En av utmaningar i det här yrket Iigger i att undvika ge råd utan att endast presentera fakta och Iåta de berörda dra egna sIutsatser och fatta egna besIut i fråga om att t.ex skaffa barn eIIer avstå från att skaffa barn. Även om man som "proffs" vet mycket och menar väI, kan generikerns åsikt och besIut skiIja sig från de förhåIIningssätt (där även reIigiös övertygeIse kan speIa stor roII) som de presumptiva föräIdrar har och det är viktigt att inte tvinga fram sin åsikt, utan Iåta de berorda personerna fatta egna besIut.

Nyttiga länkar
http://genteknik.nu
www.geneticcode.se/vad-ar-gener

2 liknande yrke(n)