Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie är en Bibliotekarie>> som arbetar på ett skolbibliotek. Skolbiblioteken är ofta små med endast en bibliotekarie anställd. På så sätt kan det upplevas som ett ensamt arbete.

Det förekommer också att en lärare eller en annan anställd på skoIan på deltid arbetar som en skolbibliotekarie.

Skolbiblioteken har flera viktiga uppgifter. Både Lgr 11 och Gy 2011 pekar på att det är skolbibliotekens uppgift är bland annat att förse låntagare med böcker på deras modersmål. Forskning visar på att det gynnar språkutvecklingen av såväl första- som andraspråket.

En annan viktig uppgift för ett skolbibliotek är att främja den traditionella bokens överlevnad i tidsperioden för skolans digitalisering.

Skolbiblioteket är en viktig del av undervisningen. När elever arbetar med tema- eller grupparbeten, finns mycket att hämta i skolbiblioteket. En av bibliotekets viktigaste uppgifter är att lära dig hitta rätt information. Bibliotekarierna kan visa hur man söker effektivt på nätet och i databaser och hittar de relevanta böckerna. Bibliotekarier är också mycket kunniga inom källkritik, något som blir allt viktigare att kunna när tillgången på information är stor och det kan vara svårt att veta vad som går att lita på.
Skolbiblioteken brukar ha minst en grupprum och ofta också har en "tyst avdelning" där man kan sitta och läsa ostört.

Bibliotekariernas allra viktigaste roll är kanske att vara "vägvisare" till läsupplevelser för enskilda elever och för hela klasser.
På skolbiblioteken finns det oftast:

• Skönlitteratur på svenska och på andra språk
• Facklitteratur och uppslagsverk
• Dagstidningar och facktidskrifter
• Abonnemang på ett flertal faktadatabaser på svenska och engelska
• Enskilda läsplatser i tysta studierum
• Grupprum för elever och lärare
• Webbplats där bibliotekets resurser finns samlade
• Registrering för tjänsten "Egen nedladdning" av ljudböcker (i första hand för elever som har behov av inläst skönlitteratur).

Det är Kungliga biblioteket som har i uppdrag att ha nationell överblick och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, vilket också inkluderar skolbiblioteken. I uppdraget ingår bland annat ansvar för Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik. Den senaste rapporten Bibliotek 2015 och alla länkar till biblioteksstatistiken hittar du via denna länk.

För att kartlägga skolors tillgång till skolbibliotek har åtta ansvarande myndigheter gått samman och bildat en myndighetsöverskridande skolbiblioteksgrupp, som har sammanställt rapporten Skolbibliotek – hur ser det ut? Rapporten presenterar hur de olika myndigheternas uppdrag ser ut, vad som kan sägas om läget i dag, samt problembeskrivningar.

Visste du att...?
Många bibliotek runt om i Sverige erbjuder gratis läxhjälp vissa eftermiddagar/kvällar. Gå in på ditt närmaste biblioteks hemsida eller besök biblioteket för mer information.

Nyttiga länkar
www.mynewsdesk.com/se/stadsbiblioteket-goeteborg/pressreleases/vaersta-boken

Information om skolbibliotek i media

UR Skolministeriet - skolbiblioteken och likvärdigheten

Myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen på Bok- och biblioteksmässan 2016 - Skolbibliotek, hur ser det ut?

P1 Kulturnytt - skolbibliotek saknas helt för var sjätte elev

UR Samtiden - Skolbibliotek

2 liknande yrke(n)