Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie är en Bibliotekarie>> som arbetar på ett skolbibliotek. Skolbiblioteken är ofta små med endast en bibliotekarie anställd. På så sätt kan det upplevas som ett ensamt arbete.

Det förekommer också att en lärare eller en annan anställd på skoIan på deltid arbetar som en skolbibliotekarie.

Skolbiblioteken har flera viktiga uppgifter. Både Lgr 11 och Gy 2011 pekar på att det är skolbibliotekens uppgift är bland annat att förse låntagare med böcker på deras modersmål. Forskning visar på att det gynnar språkutvecklingen av såväl första- som andraspråket.

En annan viktig uppgift för ett skolbibliotek är att främja den traditionella bokens överlevnad i tidsperioden för skolans digitalisering.

Kungliga biblioteket har i uppdrag att ha nationell överblick och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, vilket också inkluderar skolbiblioteken. I uppdraget ingår bland annat ansvar för Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik. Den senaste rapporten Bibliotek 2015 och alla länkar till biblioteksstatistiken hittar du via denna länk.

För att kartlägga skolors tillgång till skolbibliotek har åtta ansvarande myndigheter gått samman och bildat en myndighetsöverskridande skolbiblioteksgrupp, som har sammanställt rapporten Skolbibliotek – hur ser det ut? Rapporten presenterar hur de olika myndigheternas uppdrag ser ut, vad som kan sägas om läget i dag, samt problembeskrivningar.

Information om skolbibliotek i media

UR Skolministeriet - skolbiblioteken och likvärdigheten

Myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen på Bok- och biblioteksmässan 2016 - Skolbibliotek, hur ser det ut?

P1 Kulturnytt - skolbibliotek saknas helt för var sjätte elev

UR Samtiden - Skolbibliotek