AT-läkare

AT-läkare

Allmäntjänstgöring (vanlig förkortning AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet.

Allmäntjänstgöring (AT) kompletterar grundutbildningen för läkare med praktiska erfarenheter som krävs för alla läkare, oavsett yrkesinriktning. AT ska bestå av utbildning samt läkararbete under professionellt ansvar. AT ska ge klinisk träning och introduktion i arbetslivet samt tillfälle till både yrkesmässig och personlig utveckling.

Allmäntjänstgöringen (AT) omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare. Oftast varar allmäntjänstgöringen 21 månader, som tidigare var den obligatoriska tjänstgöringstiden. I vissa fall varar AT-tjänstgöringen i 24 månader. Fullgjord allmäntjänstgöring eller utländsk legitimation är en förutsättning för svensk läkarlegitimation.

AT-läkarna ska delta i vardagssjukvård med tonvikt på akutsjukvvård och tjänstgöringen ska ske under personlig handledning av specialistkompetenta läkare.

De flesta AT-block är idag 21 månader. Minst 9 månader fördelade mellan: a) invärtesmedicinska specialiteter, inklusive barn- och ungdomsmedicin och b) opererande specialiteter. Tjänstgöringen inom respektive grupp (a och b) måste omfatta minst tre månader. Minst tre månader inom psykiatri, inklusive barn- och ungdomspsykiatri. Minst sex månader inom allmänmedicin. Tjänstgöringen i allmänmedicin ska alltid ligga sist i blocket.

AT är målstyrd. Det innebär att innehållet i utbildningen ska svara mot de mål som Socialstyrelsen fastställt för kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

Allmäntjänstgöringen AT avslutas med AT-prov.

Efter fullgjord tjänstgöring och godkänt AT-prov kan socialstyrelsen utfärda läkarlegitimation. Läs information om Legitimationsyrken>>

Du kan jämföra AT-löner på AT-guiden. Se också information om AT-provet på Karolinska Institutets hemsida.

Nyttiga länkar
www.slf.se/Karriar-och-utbildning/Forskning/Forskar-AT - om att forska under AT-tjänstgöring.

3 liknande yrke(n)