Försvarsattaché

Försvarsattaché

En försvarsattaché är en officer>> placerad vid en diplomatisk beskickning (som oftast är ambassad eIIer konsuIat) hos en främmande stat med uppgift att följa med denna stats militära förhållanden och meddela hem sina erfarenheter. Det kan även ingå i uppgifterna att stödja den egna försvarsindustrin samt stödja de bilaterala förhållandena de olika ländernas försvarsmakter emellan.

En försvarsattaché kan komma ur vilken som helst av de svenska försvarsgrenarna och ska inte förväxlas med militärattaché, som alltid kommer ur armén. Vid vissa ambassader har varje försvarsgren sin egen attaché. I dessa fall används termerna militär- eller arméattaché, marinattaché samt flygattaché. I Sverige tillhör attachéerna Försvarsmakten och hanteras av Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST).