Yrkesofficer

Yrkesofficer

En yrkesofficer har ett ansvarsfullt och varierande arbete. I yrkesrollen ingår att vara både lärare, fackman och chef.
Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter är att försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda landets territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden samt stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.

Förr fanns farorna längs gränsen. Numera är hoten ofta oförutsägbara och följer inte geografiska gränser. Därför har Sverige gått från invasionsförsvar till insatsförsvar. Det innebär ett mindre försvar som kan agera snabbt och samordnat vid olika insatser både inom och utanför Sverige.

Officersyrket är ett lagarbete och innebär att arbeta med människor. Officerare är beroende av varandra och av att varje person sköter sin uppgift. Det är därför viktigt att vara lyhörd, kunna samarbeta och vara ansvarsfull. Det är också ett självständigt arbete.
Utlandsuppdrag är en obligatorisk del av officersyrket. En officer i svenska fredsbevarande styrkor arbetar med att skapa en drägligare tillvaro och tryggare framtid för befolkningen i några av dagens oroshärdar. Tillsammans med sina chefer gör officeren upp en utbildningsplan. Utefter den planerar officeren in sitt utlandsuppdrag. Som officer måste man vara beredd att leda insatser med personal från både Sverige och andra nationer. Det ställer bland annat krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse.

Se gärna en videofilm (längd 13 min 18 sek) - Gruppchef - snabblänk till filmen är här>>.

Utbildning

GMU (Grundläggande Militär Utbildning) är entrébiljetten in i försvaret sedan den allmänna värnplikten blev vilande i fredstid 2010. Utbildningen är tre månader lång, och anordnas kontinuerligt vid ett flertal orter i landet.

För att vara behörig till officersutbildningarna måste man ha genomgått värnplikt eller en förberedande aspirantutbildning. Aspirantutbildningen ges på tre orter i landet, de är Boden, Halmstad och Karlskrona.

Två vägar leder till officersyrket. Den ena är officersprogrammet som är en treårig akademisk yrkesutbildning som ges av Försvarshögskolan i Stockholm. Programmet genomförs med fyra olika profiler riktade mot olika typer av officersbefattningar.

Den andra är specialistofficersutbildningen som är tre terminer lång och ges av Försvarsmaktens skolor runt om i landet. Genom programmet blir man aktuell för rekrytering till specialistofficersbefattningar.

Framtidsutsikter

Försvarsmakten har genomgått en omfattande omorganisation och anslagen har minskat under senare år. Trots detta rekryteras nya officerare regelbundet. Försvarsmakten strävar efter att inte utbilda fler officerare än vad man räknar med att kunna anställa.
Försvarsmakten kräver att alla som som är anställda inom försvaret är beredda på att göra utlandsinsatser. Detta gör att språkkunskaper blir allt viktigare inom officersyrkena. Läs mer på Försvarsmakten