Lantmätare

Lantmätare

Som lantmätare har du tekniska, juridiska och ekonomiska arbetsuppgifter. Du kan till exempel arbeta med fastighetsbildning inom lantmäteriet eller i en kommun. Nya fastigheter behöver bildas för bostäder, arbetsplatser och fritidsbebyggelse. All markyta är indelad i fastigheter, en del är tomter med ett eller flera hus, andra kan bestå av skogsmark. Som lantmätare fattar du beslut om hur fastighetsgränser ska dras och hur avstyckningar ska göras. Då gränsen mellan olika fastigheter är oklar är det din uppgift att klarlägga var gränsen går. Du ger råd till markägare, byggföretag, vägverk och kommuner och fungerar ibland som rådgivare vid förhandlingar mellan olika parter.

Nyttiga länkar
www.lantmateriet.se

 

3 liknande yrke(n)