Arbetsmarknadsanalytiker

Arbetsmarknadsanalytiker

Arbetsmarknadsanalytikers intresseområden är frågor kring bland annat följande: hur tillväxt skapas, vad BNP* är och vilka förutsättningar som krävs för att produktiviteten och inkomsterna ska öka.

Arbetsmarknadsanalytiker kan bland annat arbeta med arbetsmarknadsprognoser: det vill säga göra bedömningar angående arbetsmarknadsutsikter.
Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Arbetsförmedlingens prognosen bygger på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela Sverige men även per län. Arbetsförmedlingens prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?, som innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. En del yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen. Dock är det ganska begränsat antaI yrken som ArbetsförmedIingen gör prognoser för.

Du som är intresserad av detta kunskapsområde får gärna kika även på följande yrkespresentationer: UtredareArbetsförmedlare och Samhällsvetare.
Klicka här för att hitta skolmaterial i det aktuella ämnet (arbetsmarknaden och yrkesprognoser) från Ekonomifakta.
_________________________
* Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import. Om man i ett land summerar värdet av alla färdiga varor och tjänster som producerats under ett år, får man fram landets bruttonationalprodukt. Det finns ett starkt positivt samband mellan BNP per capita och mått på levnadsstandard och hälsa men användandet av måttet som en nivå på levnadsstandard har blivit kritiserat och många länder söker nu aktivt efter alternativa mått.