Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet

Känner du som elev till dina rättigheter i skolan? Känner du till att du har rätt till arbetsro, att få den hjälp du behöver, att känna dig trygg och att lära dig och utvecklas. Det står i skollagen.

Barn- och elevombudet, som ofta förkortas till "BEO", tar emot anmälningar rörande barn och elever som upplever sig utsatta för kränkande behandling.

BEO utreder om huvudmannen, kommunen eller den som annars är ytterst ansvarig för skolan när det gäller fristående skolor, har levt upp till kraven i skollagen. Vi tar då ställning till om huvudmannen har levt upp till kraven i skollagen att när en elev känner sig utsatt för kränkande behandling vidta en utredning och, när det kan konstateras att en elev är utsatt för kränkningar, vidta åtgärder för att få kränkningarna att upphöra.

BEO är en del av Skolinspektionen och BEO´s roll är att vara objektiva. BEO tar i ett ärende in uppgifter både från anmälare och huvudman och tar slutligen ställning. BEO har därför inte möjlighet att lämna förhandsbesked i en specifik situation eller ärende. BEO kan inte heller ge förhandsbesked i fråga om skolan har följt skollagen i ett aktuellt fall.

Intressant för dig information kan även finnas på www.bris.se

Utbildning

För att kunna jobba som Barn- och diskrimineringsombudsman behöver man vara utbildad jurist>>.

Temadag som kan hänföras till detta yrke:
Barnkonventionsdagen infaller den 20 november varje år. Barnkonventionsdagen är instiftad av Förenta nationerna.

Nyttiga länkar
www.manskligarattigheter.se
www.overklagandenamnden.se
www.umo.se/Vald--krankningar
http://barnrattsbyran.se
 

6 liknande yrke(n)