DO (Diskrimineringsombudsman)

DO (Diskrimineringsombudsman)

DO - är en förkortning som står för "diskrimineringsombudsman". DO arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och/eller ålder.

DO:s uppdrag är att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Diskrimineringsombudsmän riktar in sig på områden där de har identifierat särskilda förändringsbehov och arbetar strategiskt och långsiktigt för att nå resultat inom dessa.

Som enskiId person kan man anmäIa oIika typer av diskriminering tiII DO - t.ex uppIevd diskriminering på etniska grunder i skoIan eIIer på en arbetspIats; eIIer om man till exempel misstänker att det inom arbetsIivet sker missgynnande av föräldralediga.

För mer information se www.do.se

Nyttiga länkar
www.brottsoffermyndigheten.se - info om IBD, Internationella Brottsofferdagen;
www.manskligarattigheter.se
www.youtube.com/channel
www.youtube.com/watch
www.overklagandenamnden.se

7 liknande yrke(n)