Advokat

Advokat

Advokat är en titel skyddad i lag. Som advokat kan du vara anställd på en advokatbyrå eller driva en egen advokatbyrå. Som advokat måste du vara oberoende i alla avseenden. Även om en advokat ska kunna arbeta inom många olika områden har det blivit vanligt under senare år att man specialiserar, t.ex. inom affärsjuridik.

Advokaten ska bevaka klientens intressen inom ramen för lagstiftning och god advokatsed. Som advokat arbetar du med rådgivning och förhandlingar i domstol. Under rättegången förhör advokaten vittnen och parter och lägger fram sin syn på ärendet. Som advokat har du tystnadsplikt och måste vara oberoende i alla avseenden.

En advokat kan också få i uppdrag att försvara någon som är misstänkt för brott. Advokaten tar del av förundersökningsprotokoll och annat utredningsmaterial som finns i ärendet och träffar klienten för samtal och söker fram de rättsregler och den praxis (det vill säga hur man dömt i andra liknande fall), som är tillämpliga.

Utbildning

Bara den som har antagits som ledamot i Sveriges Advokatsamfund får kalla sig advokat. För att bli antagen som medlem måste man ha en svensk juristexamen. För sökande från andra EU/EES-länder och Schweiz gäller särskilda regler.

För att bli advokat ska man först genomgå 4.5 års juridisk utbildning och ta juristexamen vid universitet. Därefter krävs minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, antingen genom tjänstgöring som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller vid en egen juridisk byrå. Idag måste också alla som vill bli advokater uppnå advokatexamen, en utbildning som avslutas med muntlig examination. För mer info om advokatexamen se Advokatsamfundets hemsida.

När man uppfyller alla dessa krav kan man ansöka om inträde i Advokatsamfundet. Ansökan om inträde prövas av Advokatsamfundets styrelse. Förutom de formella kraven måste den sökande också ha ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet. För mer info se Advokatsamfundets hemsida.

Se gärna en kort videofilm (längd 1 min 21 sek) om yrket - här>>

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan på jurister både under det närmaste året och på fem till tio års sikt. Jurister har under många år haft en mycket stabil arbetsmarknad och den förväntas fortsätta att vara så även framöver.

Nyttiga länkar
www.brottsoffermyndigheten.se - info om IBD, Internationella Brottsofferdagen;
www.manskligarattigheter.se

Vill du läsa en intervju med en verksam advokat, klicka här>>

12 liknande yrke(n)