Förskolechef

Förskolechef

Förskolechefen som kan också ha arbetstitel "förskolerektorn", har det pedagogiska ledningsansvaret för en förskola och är chef för förskollärare, barnskötare och annan personal anställd på förskolan. En förskolechef kan ibland vara ansvarig för flera förskolor. Förskolechefen leder och samordnar det pedagogiska arbetet på förskolan som handlar om att nå de mål som finns beskrivna i förskolans läroplan.

Arbetet i förskolan sker i tät samverkan med barnen och deras vårdnadshavare/föräldrar. Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att alla barnet får det stöd och den hjälp som det har rätt till för att utvecklas och lära sig saker. I likhet med rektor på grund- och gymnasieskolor har förskolechefen ansvar för personalen och håller utvecklingssamtal och lönesamtal samt ser till att personalen får kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Förskolechefen har också oftast ansvaret för förskolans arbetsmiljö och ekonomi (på delegation från styrelsen).

En förskolechef behöver ha goda ledaregenskaper och förmågan skapa engagemang och delaktighet. 

Utbildning

De flesta förskolechefer är i grunden Förskolelärare men det finns exempel på när förskolechefer har annan tidigare utbildningsbakgrund, t.ex är de utbildade lärare (i första hand "lågstadielärare"), fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare eller socionomer. Det finns ett mindre antal verksamma förskolechefer som saknar formell eftergymnasial utbildning. De har i så fall arbetat som barnskötare i många år och gick fortbildningskurser, har bedrivit självstudier eller skaffat sig mer kunskap inom sitt yrke på andra sätt. Att få arbete som förskolechef utan någon form av eftergymnasial utbildning (på högskola/universitet eller på en yrkeshögskola) är i dagens läge väldigt svårt.

Läs gärna om andra yrken också, förslagsvis i första hand om följande yrken:
Skolledare/rektor>>
Lekterapeut>>
Utomhuspedagog>>

Länktips
www.lararforbundet.se - info om Förskollärarlegitimation på LR, Lärarförbundets hemsida;
https://soundcloud.com/snsinfo/chef - lyssna på Podcast (längd ca 1,5 tim) "Chef i välfärden";
www.skolverket.se/skolutveckling/nyhetsarkiv/nyheter-2017/sa-kan-forskolan-bli-annu-battre
www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/forskolechef

6 liknande yrke(n)