God man

God man

En god man som också kan kallas för "förvaltare" företräder personer som själva inte är kapabla till att göra det pga hög ålder, missbruksproblematik eller sjukdom (ofta handlar det om psykisk sjukdom eIIer demens). En god man kan också få i uppdrag att företräda föräldralösa barn, t.ex ensamkommande fIyttingbarn. En god man kan vara huvudmannens (kIientens/brukarens) förmyndare eIIer förvaItare.

Det gäller främst att företräda huvudmannen i ekonomiska och rättsliga frågor.

Uppdraget som god man/förvaltare kan innefatta att:

- bevaka rätt, exempelvis bevaka huvudmannens intressen i samband med bostadsförsäljning eller -avveckling, bouppteckning/arvskifte eller ansökan om vård och om annat boende eller om olika slags bidrag

- förvalta egendom, avser ekonomin i sin helhet, dvs. inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Uppdraget kan också begränsas till att endast avse en viss del av huvudmannens egendom som t.ex. en fastighet eller ett arv.

- sörja för sin huvudman, att tillse att personens sociala situationen fungerar på ett tillfredsställande sätt, exempelvis genom personlig kontakt med huvudmannen, dennes anhöriga och eventuell vårdpersonal.

Ingen speciell utbildning krävs för att kunna bli en god man men man måste ha ordnad ekonomi och inga tiigare problem med rättsväsendet för att man kommer att kontrolleras i Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift om eventuella betalningsanmärkningar.

Idag (oktober 2016) är det hemkommunen (den kommunen där man är folkbokförd) som beslutar om att utse en god man för den som inte själv kan sköta sin ekonomi, ofta på grund av sjukdom, som t.ex demens. Men i framtiden är det möjligt att personer får själva bestämma vem som får sköta deras ekonomi och övriga ärenden (genom den så kallade Framtidsfullmakt). Exempelvis så finns ett fungerande system med Framtidsfullmakter i Norge redan nu.

Statistiken från januari 2017 påvisar att det finns ca 150 000 gode män i Sverige som agerar som förmyndare eIIer förvaItare för ca 200 000 personer.

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar du en intresseanmälan till Överförmyndarnämnden.

Nyttiga länkar
www.manskligarattigheter.se
https://teletal.se - en gratis tjänst som hjälper personer som har svårt att tala att ringa tel.samtal.

3 liknande yrke(n)