KAA-ansvarig

KAA-ansvarig

Kommuner ska enligt lag följa upp ungdomar som inte läser, arbetar eIIer aktivt söker jobb. Anledningen till det är att försöka förhindra att ungdomar bIir under Iängre tid utan sysselsättning eftersom det blir ofta svårt med arbete och försörjning i framtiden för de ungdomar, som har varit "hemmasittare".

Antal hemmasittande ungdomar i åldrarna 15-29 år var i Sverige 131500 pers under 2016.

KAA-ansvarig, som ofta kaIIas för aktivitetsansvarig, eIIer för KAA-samordnare (KAA är en förkortning som står för "kommunens aktivitesansvar"*) är anställd inom kommunal verksamhet, ofta inom Utbildningsförvaltningen.

* Ungdomar mellan 16 och 20 år gamla som inte har någon känd sysselsättning, omfattas av KAA, kommunens aktivitetsansvar.

Som KAA ansvarig eller som man ofta kallas för KAA-samordnare bedriver uppsökande verksamhet och sedan motivationsarbete (för att försöka motivera ungdomar att söka jobb eller studera).

Ofta har man någon form av pedagogisk eller beteendevetenskaplig utbildning, t.ex man är utbildad lärare, socionompsykologisk coach eller beteendevetare, men man kan även ha en annan eftergymnasial (ofta akademisk**) utbildning. 

** Med Akademisk utbildning menas det utbildning på högskolenivå, d v s på en högskola eller på ett universitet. Läs gärna om yrket Akademiker>>

Du som är intresserad av yrket KAA-ansvarig kanske också vill läsa om andra yrken, förslagsvis i första hand om yrken inom Pedagogiskt arbete>> och inom Socialt arbete>>