Kommunchef

Kommunchef

Kommunchefen är kommunförvaltningens högste tjänsteman och direkt underställd kommunstyrelsen. I rollen ingår ansvar för avdelningschefer och för avdelningen med strategiska funktioner. Som kommunchef är du länken mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen. Kommunchefen ansvarar för att avdelningarna samverkar och arbetar mot samma mål.

Ansvar för kommunövergripande processer i förvaltningen ingår i kommunchefens uppdrag liksom att utveckla och effektivisera kommunen som organisation. Det ska göras genom att tillse att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring finns och används. Att skapa en helhetssyn, driva och leda övergripande och strategiska utvecklingsfrågor, som metod- och teknikutveckling, för att säkra kommunens framtid är viktigt och ingår i uppdraget som kommunchef.

Lista över alla Sveriges kommuner kan man bland annat hitta på SKL´s hemsida>> Förkortning SKL står för "Sveriges Kommuner och Landsting".

Nyttiga länkar
https://skl.se  - Sveriges Kommuner och Landsting.

Mer information som är reIevant i ämnet finns bIand annat på föIjande hemsidor:
- info om utmärkeIsen Sveriges KvaIitetskommun>>.