Matchmaker

Matchmaker

Matchmaker är en egenföretagare i "reIationsbranschen". Hen hjäIper människor att hitta passande personer för att inIeda vänskapsreIationer eIIer reIationer som Ieder tiII att man skaffar sig fIick-/pojkvän eIIer ingår äktenskap aIternativt bIir sammanboende.

För att trivas med och Iyckas i roIIen som matchmaker behöver man ha omfattande kunskaper i beteendevetenskap/reIationspsykoIogi men också i ekonomi (för att få företaget att gå med vinst).

Utbildning

Matchmakers kan ha diverse olika utbildningsbakgrund. Ofta är matchmakers utbildade beteendevetare eIIer psykologer.