Psykologisk coach

Psykologisk coach

Välbefinnande och hög livskvalitet kommer inte bara av sig självt utan det kräver medvetna strategier och aktiva val. De aspekter som i forskning har visats bidra positivt till människans välbefinnande är inte alltid de som vi spontant tror. Som psykologisk coach har man kunskap om vad som bör prioriteras för att nå en högre livskvalite.

Kognitiv neurovetenskap (hur den mänskliga hjärnan processar tankar, känslor och beteende) och positiv psykologi (vetenskapliga studier av människans välbefinnande) samt evidensbaserad* positiv psykologisk coachning (omsättning av teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter) samt samtalsmetodik - är de huvudspecialområden där en psykologisk coach är expert inom. Arbetsmarknaden ser ut att ha ett växande behov av den kompetensen.

En psykologisk coach arbetar med friska människor med mål att få dem att må ännu bättre. Hen antar alltså inte psykologens roll.

En psykologisk coach kan arbeta inom diverse olika området såsom skolväsendet, idrott, eller politik.

Som utbiIdad PsykoIogisk coach har man kunskap som öppnar många vägar inom det beteendevetenskapliga området och kan till exempel arbeta med följande:

- Coach (i olika kontexter/miljöer), t.ex som Studiecoach>>Jobbcoach>> eIIer Ungdomscoach>>

- arbete inom omvårdnadssektorn (behandlingshem)

- arbete inom kriminalvården

- på HR-avdelningar, som HR-administratör>> eIIer som HR-assistent>>

- som adjunkt vid akademiskt lärosäte

- som kurator>>

- som projektledare>>

- som forskningsassistent

- som arbetsförmedlare>>

- som frilansjournalist, skribent>>

- som stödpedagog>>

- som egen företagare>> inom utbildning och/eller positiv psykologisk coachning, med mera.

_______________
* evidensbaserad, det vill säga det har testats i forskning och visats ge effekt.