Beteendevetare

Beteendevetare

Är du intresserad av organisationer och arbetsmiljö? Då kan en beteendevetenskaplig utbildning vara något för dig. Som beteendevetare har du expertkunskaper i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Det gör dig till en nyckelperson inom flera områden, särskilt när en organisation vill förbättra sin kommunikation och sina relationer internt.

Beteendevetare är ett "paraplybegrepp" där många olika yrken och ämnen/huvudområden ryms. De beteendevetenskapliga ämnena finns i första hand inom pedagogik, psykologi och sociologi, varav oftast bara ett bIir personens "huvudämne". 

Som beteendevetare har du unika kunskaper om organisation, mänskligt beteende och mänskliga relationer. Dessa tre faktorer har blivit allt viktigare i det moderna yrkeslivet och något man kan se som en långsiktig trend.

Beteendevetare arbetar inom många områden och med en bred variation av arbetsuppgifter, t.ex kan de arbeta inom företagshäIsovården, där de samarbetar i arbetslag tillsammans med läkare, fysioterapeuter, arbetsmiljöingenjörer, psykologer, företagssköterskor och hälsovetare. Beteendevetare kan också få anstäIIning som ArbetsmiIjöinspektör på Arbetsmiljöverket. 

En hel del beteendevetare är egenföretagare med konsultverksamhet. Exempel på arbetsuppgifter är att ansvara för utredningar, undersökningar, behandlingsinsatser och kompetensutveckling.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden för beteendevetare är bred och ger möjlighet till många olika yrkesval, inom såväl privat som offentlig och ideell sektor. Beteendevetare kan även arbeta inom områden som gruppdynamik, organisationer och arbetsmiljö.
Genom val av inriktning inom utbildningen påverkar man själv sitt kommande arbetsområde.
Möjliga arbetsplatser för beteendevetare finns till exempel inom kriminalvård, migrationsarbete, förändrings-, utvecklings- och utvärderingsarbete, rehabiliterings- och behandlingsarbete, stödjande eller rådgivande arbete och inom skoIan. Inom kriminalvården finns ett uttalat behov av högskoleutbildade beteendevetare.
Mer om beteendevetarnas arbetsmarknad kan man t.ex Iäsa på http://www.psy.lu.se/studera/beteendevetenskapliga-programmet/beteendevetarens-arbetsmarknad

Ett "porträtt": beteendevetare som fick jobb som processledare, finns här: http://www.lu.se/studera/valja-studier/mot-vara-studenter/livet-efter-studierna/processledaren-maria-lindqvist

Kriminologi som huvudområde
Kriminologisk kompetens är användbar inom flera yrken och samhällsområden både nationellt och internationellt, där det handlar om att på olika sätt arbeta med påföljder och åtgärder för att förstå och förebygga brott. Det finns möjligheter att arbeta exempelvis med institutionsvård, brottsprevention, utredningar eller samhällsanalys inom områden relaterade till brottslighet och sociala problem.

Psykologi som huvudområde
Med en examen inom psykologi kan du söka arbete inom en rad områden inom privat, offentlig och ideell sektor beroende på inriktningen på utbildningen. Möjliga arbeten finns inom till exempel information och kommunikation, kriminalvård, förändrings-, utvecklings- och utvärderingsarbete, rehabiliterings- och behandlingsarbete samt stödjande eller rådgivande arbete.

Sociologi som huvudområde
Sociologer återfinns inom många områden där kunskaper om sociala relationer och människor är betydelsefulla. Det är möjligt att arbeta med områden där kompetens om utrednings- och förändringsarbete efterfrågas. Kompetensen som du får med sociologi som huvudområde efterfrågas på många håll i samhället, vilket öppnar för en professionell framtid inom både privat och offentlig sektor.

Pedagogik som huvudområde
Har man som beteendevetare pedagogik som sitt huvudområde kan man t.ex arbeta med "hemmasittare" (ungdomar som inte går i skoIa och inte aktivt söker jobb) och ha sin anstäIIning inom "närvaroteamet" på kommunens Barn- och utbiIdningsförvaItningen. Man kan t.ex ha arbetstiteI som KAA-ansvarig>> eller ProjektIedare>> för någon "närvaroförbättrings-" eIIer "trivseI-i-skoIan" projekt.

Yrkesroller som en beteendevetare kan ha är bIand annat: arbetskonsulent, samtalsstöd inom projekt för unga med psykisk ohälsa, rekryteringsansvarig, processledare>>, konsult i eget företag inom organisationsutveckling, arbetsmarknadskonsulent>>rekryterare>>, organisationsutvecklare>>, samtalsterapeut>>, studiehandledare>>, skolvärd>> och det är inte otänkbart att man skuIIe även kunna få anstäIIning som rektor>> (kanske börja med biträdande rektor och avancera senare tiII skoIIedare/rektor).

Utbildning

Beteendevetenskapliga ämnen kan man studera vid de allra flesta universitet och högskolor. Som en del i en beteendevetenskaplig utbildning kan studenten exempelvis läsa arbetsvetenskap, arbetslivskunskap, företagsekonomi, informatik, organisation, socialpsykologi eller andra ämnen, ofta inom område "samhällsvetenskap".
Se gärna även information på http://www.psy.lu.se/nuvarande-student/beteendevetenskapliga-programmet