Socialpedagog

Socialpedagog

Socialpedagog kan också kallas för Behandlingsassistent eller Behandlingspedagog.

Arbetsuppgifterna som socialpedagoger har är varierande och av olika karaktär. En stor del av arbetsuppgifter består i att ge stöd till elever och föräldrar samt till lärare i sociala frågor där socialpedagoger arbetar förebyggande och främjande. Socialpedagoger brukar ingå i skolornas elevhälsovårdsteam och ha ett nära samarbete med kuratorer och skolpsykologer. Det är inte ovanligt att socialpedagoger arbetar i klassrummen med mindre grupper.

En annan del i arbetsuppgifterna består i att tillsammans med skolans övrig personal ansvara för skolans trygghetsarbete genom att anordna elevsociala aktiviteter som till exempel rastaktiviteter och andra gruppstärkande aktiviteter: organisera trygghetsvandringar och gruppövningar, genomföra enkäter och intervjuer i syfte med att göra skolan tryggare för alla: både för elever och personal.

Socialpedagoger kan också få anställning på en grundskola med en specialuppgift: att sköta kontakt mellan skolan och föräldrarna och på så sätt avlasta de undervisande lärare, som får i stället koncentrera sig på undervisning av elever.

De personliga egenskaper som har stor betydelse för att lyckas i rollen som socialpedagog är att man är en ansvarstagande och trygg person, som brinner för att skapa en trygg skola. En viss del av mod och personlig mognad krävs för att framgångsrikt kunna leda samtal kring svåra frågor med elever och deras vårdnadshavare. Det är viktigt att kunna agera professionellt och tålmodigt även i mycket svåra och pressade situationer.

Utbildning

För att kunna få jobb som socialpedagog kan man antingen läsa en Yrkeshögskoleutbidlning på två år eller en treårig akademisk utbildning (på Socialpedagogiska programmet) som leder till en kandidatexamen. Utbildning till socialpedagog på högskolenivå ligger innehållsmässigt ganska nära socionomutbildningen.
I vissa fall söker dock arbetsgivaren en socialpedagog "eller motsvarande", vilket kan möjliggöra för en utbildad behandlingspedagog att söka dessa tjänster. 

BEHANDLINGSPEDAGOG OCH SOCIALPEDAGOG
Båda är inriktade på behandling. Däremot kan innehållet i utbildningarna skilja sig åt: det handlar om vilken inriktning man väljer att ha på sin utbildning. Socialpedagog finns även som en högskoleutbildning och som är mer omfattande. Socionomutbildning kan också vara en utgångspunkt för ett arbete som socialpedagog och behandlingspedagog.

Även utbildade fritidsledare, fritidspedagoger och beteendevetare kan få anställning som socialpedagoger.

Övrigt

Var god se gärna information om flera yrken yrken: förslagsvis i första hand om yrken Beteendevetare>>, Fritidspedagog>>, Fritidsledare>>, SIUS-konsulent>>Ungdomscoach>>, KAA-ansvarig>>Socionom>>Studiecoach>>, Skolvärd/värdinna>> och Social brobyggare>>.

Nyttiga länkar
www.fragasyv.se/info/behandlingspedagog-socialpedagog - info om flera "liknande yrken".

3 liknande yrke(n)