Socionom

Socionom

Socionom är en examensbeteckning för dem som tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika skeden av livet. Ofta möter du människor i svåra situationer .

Du ska hjälpa människor att själva åstadkomma förändringar i sitt liv. Du måste ha stor kunskap i hur både människan och samhället fungerar. Du måste kunna se helheten i ditt arbete men samtidigt ha förmåga att visa empati för den enskilde.

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen, som chef eller som biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg, som kurator på skola eller som kurator i hälso- och sjukvården.

Socialsekreteraren arbetar med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag.

Kuratorn möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp.

Biståndshandläggare gör framför allt utredningar om vårdbehov för äldre och funktionshindrade.

I övrigt arbetar många socionomer som personalkonsulenter inom företagshälsovård och som konsulter med exempelvis organisationsutveckling, handledning, rekrytering och samhällsplanering.

Utbildning

Socionomutbildningen är en 3,5 årig yrkesförberedande högskoleutbildning. På Socionprogrammet läser man bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar. På flera orter kan man i dag utbilda sig till socionom med olika inriktningar, till exempel mot äldre och funktionshindrade, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik. Det finns även möjlighet att rikta in sig på etik och diakoni eller på internationellt arbete.
Efter avslutad socionomutbildning kan man söka jobb direkt (t.ex som Socialsekreterare inom Socialtjänst eIIer som Frivårdsinspektör inom KriminaIvården) men man kan också fortsätta läsa till magister vilket tar ytterligare ett år, eller till masterexamen, vilket tar två år. Man kan också vidareutbiIda sig inom samtaIsterapi och bIi t.ex Psykoterapeut. Många socionomer Iäser påbyggnadsutbiIdningar som Ieder tiII att de kan få arbeta som Kuratorer.

Auktorisation som socionom kan man få efter att ha arbetat med arbetsuppgifter inom socionomyrket i minst tre år samt om man även uppfyller vissa andra villkor. Nämnden för Socionomauktorisation är ett organ inrättat genom beslut av Akademikerförbundet SSR.

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också viII ta deI av information om föIjande yrken:
PsykoIog>>
Beteendevetare>>
Ungdomscoach>>
SIUS-konsuIent>>
SociaIpedagog>>SociaI brobyggare>>
SkoIvärd/skoIvärdinna>>
FäItarbetare>>
Enhetschef inom sociaI omsorg>>

Nyttiga länkar
www.umo.se/Tobak-alkohol-droger
http://barnrattsbyran.se