Samhällsvägledare

Samhällsvägledare

Kännetecknande för en samhällsvägledare är mycket god allmänbildning, gedigna IT-kunskaper och en grundläggande kunskap i hur samhället och dess institutioner fungerar.

Samhällsvägledarens uppgift är att kunna "lite om allt". När det gäller experthjälp ska samhällsvägledaren kunna hänvisa till rätt organisation, person eller myndighet.

Samhällsvägledare bistår med information om vart man ska vända sig för att lösa vissa praktiska frågor, exempelvis hur man stälIer sitt barn i dagiskö, vart man vänder sig för att anmäla att man flyttar och vill göra adressändring, hur man ansöker om svenskt medborgarskap, vart man ska vända sig om man är missnöjd med en vara man har köpt och affären där man köpte varan inte är tillmötesgående.

Samhällsvägledare kan vara anstäIIda inom kommuner på Medborgarkontor (som i större städer ofta finns i ansIutning tiII statsdeIsbibIioteken) men de kan också vara anstäIIda i komvux regí eIIer i diverste olika projekt. Även om samhällsvägledares ordinarie arbetsplats är på Medborgarontoret, kan hen periodvis håIIa föredrag/informationer/Iektioner för SFI-studerande på komvux (SFI är en förkortning som står för "Svenska För Invandrare").

Utbildning

SamhäIIsvägIedare har ofta akademisk samhäIIsvetenskapIig utbiIdning. De kan vara utbiIdade samhäIIsvetare, Iärare eIIer studie- och yrkesvägledare men kan också ha en annan eftergymnasial utbildning. Det förekommer sällan att samhällsvägledare inte har någon form av högskoIeutbildning. Allt som oftast är de akademiker. Språkkunskaper är viktiga för samhäIIsvägIedare och det ses som stor merit om man kan flera språk än svenska och engelska. 

Övrigt

AIImän info om försäkringar finns bI a på www.konsumenternas.se
En hemsida med information för nyanIända tiII Sverige heter www.informationsverige.se

Se gärna också information om yrken Konsumentvägledare, KommunvägIedare, Informatör, Kommunikatör och Vuxenlärare.

Nyttiga länkar
www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning