Folkhälsoplanerare

Folkhälsoplanerare

Att skapa förutsättningar för att människor ska må bra, både fysiskt och psykiskt, är målet för folkhälsoplanerarens arbete.

Folkhälsoplaneraren arbetar vanligen i landsting och/eller kommuner för att förebygga sjukdom och främja hälsan hos invånarna. Arbetet spänner över ett brett område. Förutom individens levnadsvanor som exempelvis kost, motion, tobaks- och alkoholvanor, så påverkas hälsoutvecklingen också av andra faktorer. Det kan bland annat gälla den fysiska miljön, sociala faktorer och arbetsmiljön. Nästan alla politiska beslut, exempelvis gällande bostadsbyggande, trafiksäkerhet, barn- och äldreomsorg påverkar folkhälsan.

Hur folkhälsoarbetet är upplagt varierar i landstingen och kommunerna. I kommunen kan arbetet ledas av ett folkhälsoråd, där folkhälsoplaneraren ingår. Det kan vara rådets eller folkhälsoplanerarens uppgift att kartlägga och analysera befolkningens hälsa för att sedan utarbeta och genomföra en handlingsplan för folkhälsoarbetet. Vilka områden man ska inrikta sig på beror på vilka problem som finns lokalt.

Folkhälsoplaneraren arbetar med att initiera, samordna och stödja verksamheter och projekt med koppling till folkhälsan. Oftast är det dock andra som utför det praktiska arbetet, exempelvis sjuksköterskor, dietister, pedagoger, hälsoutvecklare eller idrottspedagoger. Folkhälsoplaneraren kan samverka med bland annat politiker, förvaltningschefer, skolsköterskor, vårdpersonal, fritidsledare och socialassistenter om områden som är viktiga för folkhälsan. Det kan gälla områden som kost, motion, tobak- och alkoholfrågor men också demokrati, gemenskap, delaktighet, naturens och kulturens inverkan på hälsan.

Utbildning

Utbildning i folkhälsovetenskap finns på Folkhälsovetenskapliga programmet vid ett antal universitet och högskolor i landet. Masterprogram finns vid några universitet/högskolor. Det finns även andra utbildningar, både grundutbildningar och masterutbildningar, som innehåller folkhälsovetenskap respektive hälsovetenskap. Utbildningar inom hälsoområdet finns även inom Yrkeshögskolan, läs mer på Yrkeshögskoleguiden.se. För mer information, kontakta Myndigheten för yrkeshögskolan. Förändringar inom utbildningsområdet kan ske från läsår till läsår.

Framtidsutsikter

Folkhälsoplanerare är en liten yrkesgrupp. Många utbildas på de folkhälsovetenskapliga och folkhälsopedagogiska utbildningarna och det leder till konkurrens om jobben.

2 liknande yrke(n)