Hälsopedagog

Hälsopedagog

Hälsopedagogers uppgift är att stimulera människor till att välja en livsstil som håller dem friska och utvecklar deras hälsa. Arbetet kan handla om att genomföra olika friskvårdsaktiviteter för anställda på ett företag. Eller att planera mer strategiska insatser för att öka hälsan individuellt eller för en grupp.

Hälsopedagoger och hälsoutvecklare är anställda vid företag och myndigheter. Vid större företag kan de ibland vara anställd vid företagshälsovården. Man kan också arbeta som konsult, antingen genom att ha egen verksamhet eller som anställd vid exempelvis privata friskvårdsföretag. Friskvårdsaktiviteter som avspänning och återhämtning kan även finnas på spa-anläggningar.

Hälsopedagogen arbetar vanIigtvis med planering och genomförande av friskvårdsinsatser på ett mer övergripande plan än friskvårdskonsuIenter gör. Hälsopedagogen är mer sällan involverad i själva utförandet av friskvårdsaktiviteter för enskilda individer. På mindre arbetsplatser kan även hälsopedagogerna arbeta mer praktiskt. På en stor arbetsplats har däremot hälsopedagoger en mer ledande roII med "övergripande" ansvar.
Arbetet innebär till exempel att ansvara för att ta reda på behovet av friskvård och att utforma policys och planer för hur man ska driva friskvårdsarbetet på arbetsplatsen.

Hälsopedagoger arbetar också med att föredra friskvårdsfrågor för företagets ledning och samarbetar med personal på personalavdelningen.
Hälsopedagogen har ofta ekonomiskt ansvar och gör utvärderingar kring friskvården. De ser också till att det finns ett utbud av aktiviteter, ofta genom att anlita ledare och lärare. På större arbetsplatser finns ofta även friskvårdsombud. Ett friskvårdsombud ska motivera och hjälpa de anställda inom företaget till en bättre hälsa. För hälsopedagoger är det vanligt att ha ansvar för att ge friskvårdsombuden regelbunden utbildning i friskvårdsfrågor.
Ibland organiserar och genomför hälsopedagogen friskvårdsdagar, motionskampanjer eller kulturarrangemang. I arbetet kan också ingå att ta fram informations- och utbildningsmaterial.

Det är vanligt att häIsopedagoger samarbetar med arbetsplatsens idrotts- och fritidsföreningar. Läkare, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och skyddsingenjörer är andra yrkesgrupper som häIsopedagoger samarbetar med.

Kika gärna även på yrkespresentationer: FriskvårdskonsuIent>>, Friskvårdsterapeut>> och Företagssköterska.

Utbildning

Utbildning till hälsopedagog finns som ett treårigt högskoleprogram på Gymnastik och Idrottshögskola i Stockholm.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för häIsopedagoger är mindre goda. Detta på grund av att fIer utbiIdar sig tiII det yrket än de som kan få anstäIIning. Prognosen är att det även under de kommande åren kommer att råda hård konkurrens om jobben för häIsopedagoger. 

Visste du att...?
Kaffedrikande har positiva hälsoeffekter, bl a skyddar 3-4 koppar kaffe om dagen mot diabetes och vissa former av cancer. Källa: www.svt.se .

Lilla ordboken
Skogsbad - är en terapiform som går ut på att spendera tid i skogen för att minska stress. Källa: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Nyttiga länkar
www.uppdragpsykiskhalsa.se - Vad är psykisk hälsa?
www.tobaksfriutmaning.se - välj tobaksfrihet för din egen och andras hälsa;
http://worldsleepday.org - info om World Sleep Day;
En youtube-video (längd ca 52 min) om att Manipulera fram goda relationer>>;
www.folkhalsomyndigheten.se - en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa;
www.umo.se/Kroppen 

7 liknande yrke(n)