Sociolog

Sociolog

Sociologer studerar hur människor fungerar i grupp samt granskar samhällsstrukturerna och lär sig att titta på dessa med nya ögon. Ämnet Sociologi behandlar maktstrukturer och sociala grupperingar och sociologer söker förklaringar till att samhället är uppbyggt som det är.

Sociologiska frågeställningar kan studeras på mikro- och på makronivå. Under studietiden tränar blivande sociologer upp sin analytiska förmåga och skaffar sig efter hand verktyg att själv utföra analyser av grupper (gruppdynamik) och samhällsstrukturer.

En utbildning i sociologi ger god förmåga att analysera och utreda samhällsfrågor, och att bedöma, värdera och genomföra undersökningar om samhällsfenomen. Till sin hjälp i analys arbetet har sociologer kompetens inom både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder.

Arbetsmarknad för sociologer
Sociologer har en mycket bred arbetsmarknad inom både den privata och den offentliga sektorer.

Efter sociologistudierna kan man arbeta med att planera och genomföra undersökningar, utredningar eller analyser av diverse olika samhällsfrågor.

Sociologer kan profilera sig inom flera olika områden, bland annat inom arbetsmarknad, organisation, migration, demografi, genus, hälsa, frågor som rör etnicitet och jämlikhet eller familjerelaterade frågor

och kan arbeta exempelvis med personalfrågor och samhällsanalytiska frågor eller som utredare>> eller som organisationsutvecklare/organisationskonsulter.

Vill man som utbildad sociolog stanna inom universitetsvärlden kan man satsa på att undervisa (bli högskolelärare>>) och/eller forska (bli forskare>>).

Som sociolog får man ingen yrkestitel via utbildningen, eftersom det inte är en yrkesutbildning, utan det är istället en så kallad ”bred” utbildning (generell teoretisk högskoleutbildning). Det gör att man kan jobba med många olika arbetsområden. Man utbildar sig till en kompetens som är viktig och mycket användbar inom en rad olika yrken: exempelvis kan man vara Arbetsledare/Personalchef inom ett assistansföretag, som ansvarar för verksamheten och personalen; eller Projektledare på Länsstyrelsen, som arbetar med jämställdhetspolitik och särskilt insatser för att förebygga våld i nära relationer; eller Asylhandläggare på Migrationsverket, utreder asylärenden.
Flex exempel på vad en sociolog kan arbeta med: Utredare på kommuns utveckling- och fältforskningsenhet (UFFE), gör utredningar inom Socialtjänsten; Arbetsförmedlare på AF, arbetar med unga funktionshindrade i deras arbetssökande.
Yrkestiteln för en "sociolog" kommer, alltså, med jobbet i stället för med utbildningen.

Sociologer är verksamma inom organisationer, myndigheter och företag där de jobbar med frågor som rör: arbetsmarknad och arbetsliv, välfärd och levnadssätt, mångfald och jämställdhet, förändrings- och utvecklingsarbete, kvalificerat administrativt arbete, personal- och arbetsmiljöfrågor, utrednings- och utvärderingsarbete m.m. För att vara mer specifik jobbar ca 70 % av Sociologer (uppgift från mars 2017) inom offentlig förvaltning (framförallt kommuner, myndigheter och universitet). Exempel på arbetsplatser: Privata företag, ex inom företagshälsovården, kompetensutveckling, assistans och bemanning); Fackförbund; Missbruks- och beroendevården; Asyl- och flyktingverksamheter; Kvinnojourer/mansjourer; Sociala organisationer (ex. BRIS, Friends, Röda Korset, RäddaBarnen, SIDA); kommuner (ex.socialtjänsten, personalavdelning, utvecklingsenhet); projekt; SCB och SIFO; Kriminalvården; Brottsoffermyndigheten; BRÅ, Brottsförebyggande rådet; Smittsskyddsinstitutet; Folkhälsoinstitutet; Migrationsverket; Försäkringskassa; Arbetsförmedlingen; Arbetsmarknadsstyrelsen; Länsstyrelsen; Socialstyrelsen; Ungdomsstyrelsen; Departement; Skolverket; Högskoleverket; Högskolor & Universitet.

Utbildade sociologer kan bland annat arbeta som: Forskare, forskningsassistenter, utredare, handläggare, asylhandläggare, biståndshandläggare, arbetsförmedlare, arbetsmarknadskonsulenter, jobbcoacher, personalutbildare, behandlingsassistenter, boendehandledare, kriminalvårdare, frivårdsinspektörer, chefer (personal-, enhets- och verksamhetschefer), verksamhetsansvariga, utvecklingsledare, projektledare, samordnare, konsulter (t.ex utvecklings-, organisations- eller rekryteringskonsulter), jämställdhetsstrateger, mångfaldskonsulenter, beteendevetare (bland annat inom företagshälsovården).

Nyttiga länkar
https://sisu.it.su.se - info om kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv&Marknad, 180hp, på Stockholms Universitet;
www.framtid.se/yrke/rattssociolog
www.umu.se/utbildning/program/sociologiprogrammet

7 liknande yrke(n)