Samhällsbyggare

Samhällsbyggare

"SamhäIIsbyggare" är ett "parapIybegrepp" och betecknar arbetsuppgifterna för många av de presoner som har yrkeserfarenhet och/eller utbildning inom något av följande områden:

Byggnadsteknik
Trafikplanering
Vatten och avlopp
Stadsplanering
Bygglov
Arkitektur/landskapsarkitektur
Miljö
Mekanik
Projektledning
Fastighetsförvaltning
Lantmäteri
VVS- Värme, ventilation och sanitet
Transport
Agronomi
Planerings- och byggbranschen.

Bristen på kompetens inom samhällsbyggnadssektorn utgör ett stort hot mot tillväxten. SamhäIIsbyggare kan vara anstäIIda hos både offentliga och privata arbetsgivare inom hela samhällsbyggnadssektorn. SamhäIIsbyggande handIdar bland annat om bostadsbyggande, handel, markanvändning, trafik och infrastruktur samt miljö och teknisk försörjning.