Arbetsmiljöinspektör

Arbetsmiljöinspektör

Arbetsmiljöverket* är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. En av ArbetsmiIjöverkets huvudkategorier av anställda är arbetsmiljöinspektörer som åker ut till olika arbetsgivare och tillsynar deras arbetsmiljö.
Arbetsmiljöverkets mål är att förebygga ohälsa på arbetsplatserna. Arbetsmiljöinspektörer arbetar med att följa upp att arbetsgivaren och de anställda har de rutiner för arbetsmiljön som lagar och regler kräver.

Arbetsuppgifter

Arbetsmiljöinspektören inspekterar arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter följs. Inspektören för en dialog med arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön, men också med exempelvis skyddsombud, arbetsledare och företagshälsovård.

En viktig uppgift är också att studera hur arbetet är organiserat, om det förekommer mobbning och andra relationsproblem eller om de anställda utsätts för skadlig stress. Sådana sociala och psykiska aspekter på arbetsmiljön har blivit allt viktigare. Om man upptäcker brister i arbetsmiljön ställs krav på företaget att göra något åt saken. Inspektören skriver ett inspektionsmeddelande och bestämmer vilka förbättringar företaget måste uppnå. Däremot lämnar man som arbetsmiljöinspektör inga detaljerade anvisningar om hur företaget ska bära sig åt för att uppfylla kraven.
En viktig uppgift för arbetsmiljöinspektören är att upplysa om och tolka nya lagar och författningar.

Egenskaper

Arbetsmiljöinspektören träffar många människor och behöver vara både utåtriktad och självständig. Samarbetsförmåga är viktigt, men också att ha ett gott omdöme och inte att vara rädd för konflikter.

Utbildning

Arbetsmiljöinspektörer kan ha olika kompetens, gemensamma krav är att man ska ha en högskoleutbildning och gärna flerårig arbetslivserfarenhet. Efter anställning vid ett av arbetsmiljöverkets distrikt får man en omfattande internutbildning. Körkort B (för personbiI) krävs.

En bra grund är en teknisk utbildning och likaså utbildning med beteendevetenskaplig inriktning, då sociala och psykologiska aspekter på arbetsmiljön samt organisationsfrågor blivit allt viktigare.

Flera olika program inom högskolan med inriktning mot beteendevetenskap, arbets- och organisationspsykologi samt personal- och arbetslivsfrågor kan vara lämpliga som grund för arbete som arbetsmiljöinspektör. För att antas till högskoleutbildning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier och ofta särskild behörighet.

Framtidsutsikter

Arbetsmiljöverket har under det närmaste året inte något behov av att rekrytera fler inspektörer. På fem års sikt kan dock behovet komma att öka på grund av stora pensionsavgångar.

För dig som är intresserad av ämnet "arbetsmiljö" kan vi rekommendera gå in på www.arbetsmiljoforskning.se

___________________

*För att inspektionsverksamheten ska fungera så har även myndigheten personal inom stödfunktioner så som ekonomi, planering, HR, statistik, IT, registratur osv. Beroende på inriktning så krävs olika typer av utbildning - för att arbeta inom de oIika stödfunktionerna.