Miljöinspektör

Miljöinspektör

Om du är intresserad av miljö- och hälsoskyddsfrågor kan miljöinspektör vara yrket för dig!
Miljöinspektörer är ofta anställda av kommunerna, men man hittar även miljöinspektörer inom statliga myndigheter och länsstyrelserna.

En inspektör arbetar oftast både med miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll, men kan också vara specialiserad inom bara ett av områdena.

Miljöinspektörer jobbar ofta ute på fältet och kontrollerar att lagar att miljölagar och -förordningar följs.
Som miljöinspektör är man därför ofta ute i fält och inspekterar industrier, verkstäder, restauranger, butiker, lantbruk och andra verksamheter. Om en miljöinspektör hittar brister, ställer hen krav på den som felar. De viktigaste lagarna är miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagen.

Att vara miljöinspektör är att ha ett varierat arbete! Arbetsuppgifterna spänner med andra ord över ett brett fält och är mycket varierande. Det kan handla om allt från att kontrollera ventilation i skolor och bullermätning till kontroll av livsmedels kvalitet och märkning. Miljöinspektörer kan även ha rollen att delta i kommunens planering av hur till exempel en väg ska dras för att inte störa värdefulla naturområden. Ytterligare en uppgift kan vara att ge råd i olika sammanhang. Ibland gör miljlöinspektörer större utredningar om hur någonting till exempel påverkar miljön och/eller människors hälsa.

Arbetet är som oftast självständigt men innebär även många kontakter med olika människor. Miljöinspektörer samarbetar till exempel med tjänstemän inom kommunala och statliga förvaltningar eller med olika slags representanter för företag och organisationer. Ibland arbetar man ensam och ibland i arbetslag eller grupper, datorn använder man dock dagligen för att bland annat registrera ärenden och skriva rapporter.

Se gärna en videofilm om yrket Miljö- och Hälsoskyddsinspektör, här>>> är direktlänk till filmen. Ta också gärna del av informationen om Miljövårdsyrken>> samt om Akademiker>>.

Utbildning

En akademisk utbildning, dvs utbildning på högskola eller universitet krävs, inom ett eller flera kunskapsområden: kemi, farmakoIogi, biologi och miljövård. Exempel på en passande utbildning är examen från ett kandidatprogram (motsvarar 180 högskolepoäng = 3 års studier på heltid på en högskola eller ett universitet) i miljövetenskap.
Arbetet som miljöinspektör kräver som regel att man har körkort kalss B (för personbil).

Nyttiga länkar
http://gmv.gu.se - Göteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV);
www.naturvardsverket.se - info om Ramsarkonventionen, som är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt.

1 liknande yrke(n)