Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjörer arbetar som rådgivande experter inom företagshälsovården. De ansvarar också för den tekniska delen av företagshälsovården och ger råd till arbetsledning, skyddsombud och enskilda på arbetsplatser. I arbetet ingår att undersöka orsakerna till arbetsskador ur både fysiska och psykiska aspekter samt att lämna förslag till åtgärder.

Arbetsmiljöingenjörer samarbetar även med medicinsk personal vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Det finns också en allt större arbetsmarknad för arbetsmiljöingenjörer i företag, som arbetsmiljöexperter, skydds och säkerhetsexperter och i konsultföretag. Det finns i dag ungefär 1 000 arbetsmiljöingenjörer.

De arbetstitIar som man som arbetsmiIjöingenjör har kan t.ex vara ArbetsmiIjöansvarig eIIer ArbetsmiIjöchef.

Läs mer om yrket Ingenjör>>

Utbildning

Utbildningen riktar sig i första hand till yrkesverksamma personer med ansvar för arbetsmiljö- och eller yttre miljöfrågor inom företag eller organisationer. Andra personer som arbetar med liknande frågor kan ha intresse av att genomgå hela eller delar av utbildningen.

Framtidsutsikter

Fackförbundet Saco bedömer att det är balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmiljöingenjörer i dag. Förbundet gör bedömningen att det även kommer att råda balans på fem års sikt. Medelåldern i kåren är hög, vilket på sikt beräknas öka behovet av rekryteringar.