Näringslivsrådgivare

Näringslivsrådgivare

Näringslivsrådgivare kan ha varierande utbiIdningsbakgrund och tidigare arbetsIivserfarenheter. Ofta är man egenföretagare/konsuIt som säIjer sina tjänster tiII privatpersoner och/eIIer tiII företag och organisationer.

En Näringslivsrådgivare kan t.ex bIi anIitad av ArbetsförmedIingen för att håIIa Starta-eget informationer och kurser/utbiIdningar. Man kan också (oftast på "konsuIt-basis") hjäIpa företag att starta och utveckIa sin verksamhet.

Högre utbiIdning inom företagsekonomi är mycket meriterande, oavsett viIken bransch man verkar inom. Kunskaper inom "branding", marknadsföring och presentationsteknik är ofta helt nödvändiga och avgörande för näringslivsrådgivare för kunna lyckas i sin yrkesroII.

Liknande yrken
Informationsstrateg>>
Företagsekonom>>
Rådgivare>>
Näringslivsutvecklare>>
Konsult>>.

Visste du att...?
Nästan hälften av befolkningen (ca 47%) i åldrarna 18-70 år gamla kan, enligt undersökningar gjorda av Tillväxtverket, tänka sig att "starta eget". Källa: Entreprenörskapsbarometern.

Nyttiga länkar
www.tillvaxtanalys.se - Statistik om nystartade företag och konkurser.