Biståndsbedömare / Biståndshandläggare

Biståndsbedömare / Biståndshandläggare

Biståndsbedömaren arbetar inom en kommun och utreder en enskild människas behov av hemtjänst, personlig assistans eller särskilt boende. Man avgör vilken service eller vilket stöd från kommunen som behövs. I det här arbetet är det viktigt att man både kan samtala med brukarna och vara kapabel att fatta beslut som kan upplevas som svåra och livsavgörande av den som söker hjälp.

 
Biståndsbedömare arbetar inom kommunens vård och omsorgs- eller socialförvaltning.
Målet med det arbete en biståndsbedömare utför är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv med samma möjligheter som andra så långt det är möjligt. Iband behövs omfattande hjälpinsatser medan det i andra fall kan räcka med att bostaden anpassas till den hjälpsökandes behov.

Arbete

Biståndsbedömaren utreder en enskild människas behov av och rätt till hjälp och stöd från kommunen. Det kan handla om brukarens rätt till hemtjänst, personlig assistans eller särskilt boende. Man avgör vilken service eller stöd som krävs för detta. Det är biståndsbedömaren som prövar om en enskild kommuninnevånare är berättigad till bistånd. Man följer också upp hur stödet fungerar. Om brukarens behov ändras beslutas om vilka förändringar som ska göras i stödet.

Besluten tas utifrån gällande lagstiftning på området och bygger på den information biståndshandläggare samlar in. En viktig del av biståndshandläggarens arbete är att ha kontakt med dem som ansökt om, eller har fått rätt till bistånd. Ofta möter de även deras anhöriga eller gode män.

Biståndsbedömaren utreder vilka fysiska, psykiska och sociala förutsättningar som ska beaktas i varje enskilt fall. När tillräcklig information om en klients behov av stöd har samlats in, fattar antingen biståndsbedömaren eller ansvarig kommunal nämnd beslut. Utredningen måste dokumenteras väl. Resonemangen kring besluten måste vara begripliga både för kolleger och för allmänheten, men framförallt för den enskilde person som beslutet gäller. Förutom att kunna tala och lyssna väl behöver biståndshandläggare även kunna uttrycka sig väl i skrift.

Ofta är det biståndsbedömaren som har ansvar för att beställa tjänster utifrån beslutet om stöd. En annan arbetsuppgift kan vara att genomföra vårdplaneringar tillsammans med kunder, anhöriga och vårdpersonal.

Nyttiga länkar
www.1177.se/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS - info om LSS;

 

5 liknande yrke(n)