LSS-handläggare

LSS-handläggare

LSS-handIäggare bedömer viIa insatser har personer med vissa typer av funktionsnedsättning rätt tiII. LSS - är en förkortning som i detta faIIet står för "Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade". Om vem Iagen gäIIer för kan man Iäsa på www.socialstyrelsen.se

LSS-handläggare  gör framför allt utredningar och bedömningar om vårdbehov för funktionshindrade personer.

De som arbetar som LSS-handIäggare har ofta en skiftande utbildningsbakgrund. Många är utbildade socionomer, andra har beteendevetenskaplig utbildning. Men det finns även samhällsvetare och sjuksköterskor som arbetar som LSS-handIäggare.
Se gärna information om andra yrken - t.ex om Biståndshandläggare/Biståndsbedömare, Beteendevetare och Socionom.