Helikoptertekniker

Helikoptertekniker

Helikopterteknikern arbetar med underhåll, tillsyn och reparationer  samt med nytiIIverkning av helikoptrar och heikoptermotorer. Att vara heIikoptertekniker innebär att du har ett mycket stort ansvar i ditt yrkesutövande. Arbetsgivare, kollegor och passagerare litar på att du underhåller heIikoptrar på ett professionellt sätt.

En heIikoptertekniker är oftast anställd av de civila helikopterbolagen, flygvapnet, inom flygindustrin eller inom fristående flygtekniska verkstäder.

Då branschen ständigt genomgår förändringar, ny teknik och regeländringar, gäller det att hela tiden vara på tå. Nya motorer och helikoptermodeIIer kräver vidareutbildning.

Om man ska jobba utomlands kräver det att man sätter sig in i det nya landets regelverk.

Framtidsutsikter

Den ekonomiska utvecklingen är osäker och läget kan ganska snabbt förändras för den konjunkturkänsliga flygbranschen. Arbetslösheten bland flygtekniker är dock låg och idag är bristen stor på flyg-/helikoptertekniker, däremot är arbetsmarknaden inte Iika god i Sverige för flygmekaniker.