Kvinnojoursmedarbetare

Kvinnojoursmedarbetare

Stora resurser satsats i Sverige för att minska våldet i nära reIationer. Statistiken säger att ca 75% av den typen av brott utövas mot kvinnor - av män.

Kvinnor som utsätts av den typen av brott och även deras barn kan få skydd, stöd och hjäIp på Kvinnojourer.

Förutom kvinnojourer, arbetar även tjejjourer och andra stödverksamheter (som ungdomsjourer och jourer mot sexueIIa övergrepp, juridikjourer och kriscentra) - för ett jämställt samhälle fritt från våld. Det finns ca 200 kvinno- och tjejjourer i Sverige.

KvinnofridsIinjen ger stöd dygnet runt på teIefonnummer 020-50 50 50. Att kontakta en kvinnojour, tjejjour, ungdomsjour eller jour mot sexuella övergrepp är att ta första steget till att förändra sitt liv.

Kvinnojourerna har även en viktig roll som opinionsbildare lokalt och nationellt, genom att till exempel arrangera manifestationer, skriva debattartiklar och utbilda lokalpolitiker om mäns våld mot kvinnor. En viktig del av påverkansarbetet är att stötta våldsutsatta kvinnor i kontakt med myndigheter.

Majoriteten av kvinnojourerna har skyddat boende, där vuxna och barn kan bo och få stöd under en begränsad tid. Jourerna har också stödsamtal i sina lokaler och på telefon och mejl. De erbjuder stöd i kontakt med t.ex. Polisen, Socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet. Kvinnojoursmedarbetare lyssnar, stöttar och peppar och hjälper de utsatta kvinnor och deras barn att upptäcka sina val och definiera sina måI samt komma fram tiII hur de kan nå dem måIen.

Se gärna föIjande yrkespresentationer: Socionom, Kurator, Studie- och yrkesvägIedare, SamhäIIsvetare, SamhäIIsvägIedare, KommunvägIedare, Genusvetare.

Nyttiga länkar
www.tjejzonen.se - Tjejzonen arbetar med att förebygga psykisk ohälsa hos flickor mellan 12 & 25 år genom enskilda stödsamtal via chatt & telefon;
www.manskligarattigheter.se
www.wonsa.se/sv/psykologisk-traumamottagning
http://fatta.nu/fatta-man
www.umo.se/Sex
- Hemsidan - Stödcentrum för brottutsatta>>
- hemsidan för Nationellt Centrum för kvinnofrid - www.nck.uu.se

- på http://kvinnofridslinjen.se

Mind är en ideel förening som verkar för psykisk hälsa och ger människor stöd: https://mind.se

och på https://tjejjouren.se

3 liknande yrke(n)