Musikterapeut

Musikterapeut

Musikterapeut är ett ganska litet och okänt yrke i Sverige och det tar tid att etablera sig. Det krävs ofta att man som musikterapeut får ”visa vägen” och utifrån det skapa tjänster. Idag finns det ett mindre antal tjänster inom landsting och kommuner, men de flesta musikterapeuter har kombinationstjänster och/eller privat mottagning.

Musikterapi är en professionell behandlingsform med ett brett internationellt nätverk beträffande utbildning, forskning och terapeutisk verksamhet. 

Världsorganisation för musikterapi (WFMT) har fastslagit följande definition:
”Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut använder sig av musik och/eller musikaliska element (ljud, rytm, melodi, harmoni) i en process avsedd att möjliggöra och främja kommunikation, relaterande, inlärning, mobilisering, uttryck och andra relevanta terapeutiska mål med syfte att tillgodose fysiska, emotionella, mentala, sociala och kognitiva behov. Musikterapi har som mål att ge individen möjlighet att utveckla resurser och/eller återerövra funktioner så att han eller hon kan uppnå bättre intra- och interpersonell integrering och förbättrad livskvalitet.”

Musikterapi kan ges som förebyggande insatser, som rehabilitering eller som behandling. Musikterapi kan bedrivas individuellt eller i grupp. För en musikterapeut finns det jobb inom äldreomsorg, särskola och kulturskola, men de flesta som arbetar med musikterapi "döljs" bakom andra titlar, som ”temacoach”, ”aktivitetsansvarig”, musiklärare, äldrepedagog, speciallärare, arbetsterapeut eller någon annan titel som inte är "musikterapeut".

Musikterapeuter ingår ofta i tvärprofessionella behandlingsteam och bidrar där med sin kunskap till klientens/patientens personliga och sociala utveckling. Primära samarbetspartner för musikterapeuter är läkare, psykiatriker, psykologer, pedagoger, fysioterapeuter, sjuksköterskor och logopeder (talpedagoger).

Musikterapi kan ge möjlighet att mobilisera motivation och resurser där detta annars är mycket svårt. Detta är relevant i behandling av klienter/patienter inom exempelvis rehabilitering, habilitering, psykiatrisk vård och äldreomsorg. Gemensamt för dessa, annars ganska olika områden, är att musiken erbjuder en motiverande form av interaktion som kan användas i arbetet med den enskildes funktion, samtidigt som ramar för gemenskap och delaktighet kan byggas. I andra kliniska situationer, t ex palliativ vård och psykiatri, erbjuder musik tillgång till minnen, möjlighet till reflektion och bearbetning samt en upplevelse av mening som kan vara av stor betydelse för den enskilda klienten/patienten.

Musikterapi bedrivs idag inom en rad olika områden i både offentlig och privat regi: medicinsk behandling, neurologisk rehabilitering och habilitering, cancervård, psykiatri, geriatrik, äldreomsorg samt i peda­gogisk verksamhet. En del musikterapeuter arbetar i privat praktik med psykoterapeutisk inriktning.

Visste du att...?
Musik har bevisad positiv effekt på många hälsotillstånd: ex. på apatí och avsaknad av aptit, på demens och depression och vissa musikterapeuter kallar sig därför för "hälsoarbetare".

Utbildning

Den enda utbildning som finns för närvarande (april 2016), ges på Kungl Musikhögskolan i Stockholm och är ett påbyggnadsprogram på magisternivå. Man måste alltså ha en musikalisk grundutbildning på högskolenivå i botten, innan man söker till musikterapeututbildningen.

Mer information finns bl a på följande hemsidor:

www.musikterapi.se, som är hemsida för Förbundet för Musikterapi i Sverige, som organiserar Sveriges yrkesverksamma musikterapeuter och andra musikterapiintresserade personer runt om i landet;
www.1177.se/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS - info om LSS;

www.musikterapeut.se, som är Sveriges Akademiska Musikterapeuter, SAM:s hemsida,
och
www.fmt-metoden.se, som är hemsida för en specifik funktionsinriktad metod, FMT.

7 liknande yrke(n)