Osteolog

Osteolog

Osteologer studerar ben.
Ordet osteologi kommer från latin och översätts till svenska som "läran om ben". Vid en osteologisk analys studerar man delar av eller hela skelett, inklusive tänder, från människor och djur.

Studier av ben kan ge betydelsefull kunskap om individen och dess population. Beroende på bevaringsgrad kan bland annat individens ålder, kön, släktskap, kroppslängd (för djur är det både längd och mankhöjd) samt hälsostatus fastställas och studeras. Skelettlämningar kan vara både obrända och brända (kremerade) och liknande osteologiska metoder används vid båda typerna av material. Dock är osteologens möjligheter att få fram information kraftigt begränsade när det gäller det kremerade materialet. Detta på grund av dess ofta kraftiga fragmentering.

Resultaten av analysen som osteologer gör sätts sedan ofta samman med den arkeologiska tolkningen för att på så sätt öka förståelsen av ett forntida samhälle där människan och djuren lärt sig leva både vid sidan av varandra och tillsammans. Osteologer samarbetar, alltså, ofta med Arkeologer>>

Kurser i Osteologi finns på Uppsala Universitet, Campus Gotland.

Före detta osteologistudenter, som har specialkunskaper i osteologi, söker arbete inom arkeologisk fältverksamhet där de kan hantera och ansvara för benfynd som tas tillvara. F d osteologistudenter har också tidigare fått projektanställningar inom museivärlden och på länsstyrelser. Några f d osteologistudenter har blivit antagna till doktorandtjänster både vid nationella och internationella universitet. Några f d osteologistudenter som var speciellt intresserade av rättsmedicin, fortsatt sina studier inom detta område.