Arkeolog

Arkeolog

Som arkeolog planerar, leder och genomför du arkeologiska undersökningar. Du gör också inventeringar då du kartlägger fornlämningar som sedan märks ut på ekonomiska kartor. Fynden kan vara ben av djur och människor eller rester av bostäder, redskap, vapen och smycken. Sedan analyseras föremålen för att du ska kunna bedöma hur gamla de är. Många arkeologer är anställda vid museerna men arkeologer kan också arbeta på länsstyrelser eller riksantikvarieämbetet.

Erfarna arkeologer fungerar ibland som arbetsledare/grävledare under utgrävningarna. De mindre erfarna deltar framförallt i det praktiska arbetet och anställs per säsong. Ofta är det gamla boplatser eller gravar som grävs ut och dokumenteras i samband med planerade väg- eller husbyggen. Under arbetets gång fotograferar arkeologen platsen och gör skisser. Grävledaren håller ordning på exakt var varje föremål hittas. När arbetslaget gräver sig ned genom jordlagren lämnas ofta en vägg, eller profil, där de olika kulturlagren blir synliga.

Det funna materialet placeras så småningom i magasin eller visas upp på utställningar.

Arkeologer är ofta specialiserade inom olika områden, till exempel förhistorisk arkeologi, medeltida arkeologi, industriarkeologi eller marinarkeologi. Marinarkeologer undersöker sjunkna fartyg och annat undervattensmaterial.

Arkeologer samarbetar med andra yrkesgrupper, till exempel med byggherrar, tjänstemän från länsstyrelse och kommun och andra vetenskapliga experter.

Utbildning

Arkeologer utbildas inom högskolan. Kandidatexamen omfattar tre år och ska till minst hälften bestå av huvudämnet arkeologi. För magisterexamen krävs fyra år med minst hälften i arkeologi. Huvudämnet kombineras med andra kulturvetenskapliga ämnen eller med natur- eller samhällsvetenskapliga ämnen.

För att antas krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i svenska och historia. På sikt kommer det troligen att krävas magisterexamen för anställning.

Framtidsutsikter

Idag råder överskott på arkeologer. Inom 10-20 år kommer nära en tredjedel av museitjänstemännen att gå i pension. Samtidigt gör den stora tillgången på nyutexaminerade att arbetsmarknaden förblir svår inom museerna och inom kulturmiljövården.