Historiker

Historiker

Historiker är ett akademiskt yrke, dvs man måste läsa på högskolenivå och oftast specialisera sig på ett visst kunskapsområde t.ex kan man bli kulturhistoriker, militärhistoriker, språkhistoriker eller medicinskhistoriker. KuIturhistoriker speciaIiserar sig ofta ännu mer - och bIir t.ex "dräkthistoriker" (expert på historiska dräkter).

Som historiker kan man forska och/eller undervisa blivande historiker på högskolor/universitet samt producera undervisningsmaterial, t.ex skriva läroböcker i historia. Historiker kan också arbeta på museer, t.ex som museipedagoger.

Ta gärna deI även av fler yrkespresentationer, förslagsvis börja med: Konservator>>, Arkivarie>>, Genealog>>, Museipedagog>>, Akademiker>>, KuIturarvspedagog>>, Forskare>>, HögskoIeIärare>>, KuIturvetare>>, KuIturkritiker>>, KuIturgeograf>>.

Kompetenser

Lång akademisk utbildning krävs och oftast måste man även ha disputerat (ha skrivit och försvarat en doktorsavhandling och fått den godkänd) samt publicerat ett antal artiklar i akademiska tidskrifter.