Forskare

Forskare

Forskare avser en person som bedriver vetenskapliga studier med en aktiv, planmässig och metodisk process med målsättning att få nya kunskaper och öka det gemensamma vetandet.

Forskare finns inom alla kunskapsområden, läs om yrken:

Framtidsforskare>>

Måltidsforskare>>

och Skolforskare>>

Det finns också Sömnforskare, Solforskare, KIimatforskare, Idrottsforskare, Kulturforskare, Kulturarvsforskare, Minnesförskare, Smak(mat)forskare, Viltforskare, Kräftforskare, Arbetsmiljöforskare, Forskare i atmosfärisk fjärranaIys, Forskare i kulturgeografi, Våldbrottsforskare, Terrorforskare/terrorexpert, Freds- och konfliktforskare, Forskare i kontraterrorism, Smärtforskare, Sömnforskare, Trafikforskare, ÅIderdomsforskare, forskare i civilsamhällsfrågor, TrivseI/Iycko-forskare (som forskar om vad som gör människor IyckIiga), forskare i konsthantverk (t.ex finns det en avhandIing om Iera som konsthantverksmateriaI), forskare inom biomedicinsk teknik, forskare inom kunskapsområde "hjärnans kön" (autism och Asperger-syndrom verkar, enligt de senaste rönen, drabba personer med "extremt manliga hjärnor" - kroppens kön och hjärnans kön behöver inte alltid överensstämma med varandra), forskare i läkemedelskemi, i barn- och ungdomsvetenskap etc.
Samhällsvetenskaplig forskning kan t.ex handla om den "akademiska friheten" som de svenska högskolor/universitet "åtnjuter" (vad det innebär; inom vilka ramar den gäller och hur den historiskt har sett ut, hur det ser ut idag och vad som man kan förvänta sig i framtiden).

För dig som är intresserad av arbetsmiljöforskning kan vi rekommendera läsa på hemsidan - www.arbetsmiljoforskning.se

För dig som är intresserad av yrket "terrorforskare": se yrkespresentation - Terrorexpert>>. Är du intresserad av ämnet Idrottsforskning, se yrkespresentation - Idrottsvetare>>.

Är du intresserad av forskning inom IuftmiIjö - se på www.smhi.se/forskning

Resultatet av forskningen leder vanligtvis till någon form av vetenskapligt publicering. Ett mått på hur framgångsrik en forskare är: hur många gånger hen har "citerats" av andra forskare. Det är ganska prestigefyIIt att hamna på Iistan "100 mest citerade forskare i värIden".

Titeln "forskare" är inte skyddad och ordet "forskare" används ofta ganska brett. 
"Forskare" används ofta som anställningstitel (men det är ett antal olika former av vetenskapliga anställnngar som man kan mena med "forskare") - vid vetenskapliga institutioner.

Som forskare förväntas man ofta vara aktiv i att söka externa medel från nationella och internationella forskningsråd och andra finansiärer för att täcka kostnader för åtminstone delar av sin forskning. Ofta ingår man som forskare i en forskargrupp och om man är ledare för gruppen, måste man ta ansvar för gruppen på olika sätt, och där ingår det också ansvar för forskargruppens löne-och driftskostnader.

KarriärmöjIigheten som finns för forskare är att bl a avancera tiII en forskningschef. En annan möjlighet är att omskola sig till en lärare/pedagog, vilket man kan göra genom att läsa Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade (KPF), som bl a erbjuds på Karlstads universitet (uppgift från april 2017).

Utbildning

För att vara behörig att söka forskarutbildning måste man ha avlagd en grundexamen och dessutom ha studerat ett och samma ämne motsvarande minst ett och ett halvt års effektiva heltidsstudier (ta ut Kandidatexamen).
Därefter läser man ett eller två år på avancerad nivå och skriver en magister- eller masteruppsats. Därefter är man behörig att söka forskarutbildningen.
På forskarutbildningen skriver doktoranden sin doktorsavhandling, vanligtvis under fyra år.
För att få en doktorandtjänst måste man vara antagen till forskarutbildning, vilket förutsätter framgångsrika akademiska studier. Utbildningen på forskarnivå är 2 eller 4 år och leder till licentiat- respektive doktorsexamen.

Visste du att...?
De senaste rönen visar på att vi, homo sapiens, är mycket äldre än man tidigre trott; den moderna människlan tros nu vara 300 000 år gammal; detta fastställdes år 2017 efter ett fynd av skelett (benrester) efter en ung man som på "sin tid" bodde i Södra Afrika /landet - Sydafrika/. Tidigare har man trott att homo sapiens var ca 180 000 år gammal art.

Nyttiga länkar
http://qog.pol.gu.se - an independent research institute within the Department of Political Science at the University of Gothenburg; 
https://riksarkivet.se - i Riksarkivet kan man söka dokument från medeltiden och framåt;
Artikel "Forskning visar: tankar har läkande kraft" >>
www.topuniversities.com/qs-world-university-ranking
www.uka.se/fakta-om-hogskolan/forskning
www.framtid.se/yrke/forskningsassistent
www.forskning.se
www.studera.nu/forskarstudier
www.cancerfonden.se
www.studera.nu/forskarstudier - Doktorandhandboken;
http://fssc.se - SSC, Svenska Science Centers är en branschorganisation som företräder, främjar och utvecklar branschen;
www.cancerfonden.se/nyheter/sa-funkar-forskning
www.akademiska.se
www.gu.se/forskning

25 liknande yrke(n)