Högskolelärare

Högskolelärare

Högskolelärare undervisar på högskolor/universitet>> och ofta kombinerar undervisning med forskning inom "sitt område". De flesta högskolelärare har disputerat (dvs har med godkänt resultat förslavat sin doktorsavhandling).

Som universitets- och högskolelärare kan man inneha olika titlar beroende på utbildningsgrad.

I universitets- och högskolelärarens arbetsuppgifter ingår bland annat undervisning, planering, handledning, examination, kursutveckling, pedagogiskt utvecklingsarbete samt administration. Exempel: som universitetslektor undervisar man högskolestuderande, deltar i framtagande av nya kurser och program, samt i förändringar/utvecklingen av de redan existerande kurser och utbildningar samt handleder också examensarbeten och doktorander.

Arbetet som universitets- och högskolelärare kräver djupa kunskaper och ett stort engagemang i det ämne som man undervisar i. 

Du som är intresserad av yrket högskolelärare, kanske viII ta deI av informationen om fIera yrken: försIagsvis ForskareÄmneslärare, Studiehandledare, FolkhögskoIeIärare, CirkeIIedare, SFI-lärare, Skolforskare och Skolledare/Rektor.

Utbildning

Akademisk utbildning krävs, dvs man måste läsa på universitet eller högskola.

För anstäIIning som Universitetslektor* krävs det vanligtvis att man har avlagt doktorsexamen samt genomgått en högskolepedagogisk utbildning.

* vid anställning av universitetslektor inom konstnärlig verksamhet gäller det Särskilda regler (undantag).

Nyttiga länkar
www.uhr.se/systemtjanster-for-larosaten
www.uka.se/fakta-om-hogskolan/vad-ar-en-hogskoleutbildning