Arkivarie

Arkivarie

Arkivariens uppgift är både administrativ och vetenskaplig. Arkivarier utreder, ordnar, vårdar och förtecknar arkivbestånd. De ger råd och service till arkivets användare och besökare.

Arbetsuppgifter

Arkivarier arbetar med allt från att ordna historiska arkiv till att delta i att planera digitala informationssystem. De utreder, granskar och bedömer vilka handlingar som ska bevaras i arkiv och vad som är mindre viktig information och kan förstöras (gallras). Det gäller framförallt att ta vara på information som kan vara värdefull för forskningen nu och i framtiden. Handlingarna kan vara skriftliga dokument, kartor, ritningar, fotografier, film eller digitala dokument.

Att arkivera och bygga upp arkiv kräver systematisk förmåga. Arkiven måste vara lätta att hitta i för användarna. I dag är största delen av dokumenthanteringen digital.

En viktig del i arbetet är att plocka fram efterfrågat material ur arkiven. Det kan vara till forskare som behöver historiskt bakgrundsmaterial för sin forskning eller till beslutsfattare som behöver underlag inför ett beslut. Ibland har också arkivarien egna forskningsuppgifter. Arkivarier informerar aktivt genom att bygga upp databaser med information om vad som finns i arkivet, publicera artiklar och ordna utställningar med samlingar av arkivmaterial.

Utbildning

Arkivarier har högskoleutbildning, till exempel en kandidatexamen (3 år). Lämpliga ämnen kan vara historia, kulturgeografi, ekonomisk historia, statskunskap och idéhistoria. En tredjedel av studierna ska ägnas åt arkivkunskap. Det finns också programmet för kulturvetenskap, (3-4 år), med arkivkunskap i examen eller med en kurs i arkivkunskap som påbyggnad.

För anställning som arkivarie vid Språk- och folkminnesinstitutet och Svenskt visarkiv krävs högskoleutbildning med språkvetenskaplig, etnologisk eller musikvetenskaplig inriktning.

Framtidsutsikter

Idag har utbildade arkivarier ganska lätt att få jobb. Arkivarieyrket har stora inslag av arbete med elektroniskt lagrad information och datorer. Arkivarier med god IT-kompetens kommer sannolikt att vara efterfrågade i framtiden. En viktig arbetsuppgift att kommer att vara att finna lösningar på frågor kring hållbart långsiktigt digitalt bevarande.

Visste du att...?
De senaste rönen visar på att vi, homo sapiens, är mycket äldre än man tidigre trott; den moderna människlan tros nu vara 300 000 år gammal; detta fastställdes år 2017 efter ett fynd av skelett (benrester) efter en ung man som på "sin tid" bodde i Södra Afrika /landet - Sydafrika/. Tidigare har man trott att homo sapiens var ca 180 000 år gammal art.

Nyttiga länkar
https://riksarkivet.se - i Riksarkivet kan man söka dokument från medeltiden och framåt.

7 liknande yrke(n)