Geograf

Geograf

Geografer studerar jordytan, hur människan använder den och hur den förändras av samspelet mellan människa, samhälle och naturens egna processer. Som geograf arbetar du ofta med samhällsplanering, miljövård eller bredare frågor kopplat till hållbar utveckling, i Sverige eller internationellt.

Geografer kan vara specialiserade på kulturgeografi (samhällsgeografi) eller naturgeografi, men också ha en bred utbildning i båda ämnena. Som geograf kan du vara anställd av länsstyrelser, landsting och kommunala förvaltningar, ämbetsverk eller departement som har hand om fysisk planering, markanvändning, transporter och lokalisering. Många geografer arbetar med liknande uppgifter i biståndsarbete eller inom internationella organisationer.

Geografer gör ofta utredningar, som ligger till grund för politiska beslut. Utredningarna presenteras i form av rapporter, oftast med kartor och diagram. Samarbete med ekonomer, tekniker och andra tjänstemän är vanligt. Kartor är viktiga hjälpmedel och ofta synliga resultat av arbetet. Kartor görs ofta med hjälp av databaser, där alla data är knutna till vissa lägen på jordytan, så kallade geografiska informationssystem (GIS).

Geografer med naturgeografi som specialitet har kunskap om jordytan med dess mark, växtlighet och vatten men också hur den påverkas, både av naturliga processer och av människan. De fungerar som experter både när det gäller att använda och att skydda naturresurser och miljö.

Utbildning

Det finns många olika alternativ till utbildningar. Med kulturgeografi eller naturgeografi som huvudämne kan man läsa till en kandidat- eller masterutbildning på högskolan (3 respektive 5 år). Ofta kombineras huvudämnet, som ska omfatta minst 1,5 respektive 2 år, med ekonomi, statistik, statskunskap och sociologi.

Kulturgeografi och/eller naturgeografi kan också ingå i program med inriktning mot biologi, geovetenskap, naturvetenskap, samhällsplanering, samhällsbyggnad och fysisk planering. Det finns också fristående kurser i geografi med angränsande ämnen vid ett flertal högskolor i landet.

Framtidsutsikter

Under 70-talet satsade den offentliga sektorn stort på samhällsplanering. Många som då fick anställning, bland annat kulturgeografer, kommer att gå i pension de närmaste åren. Det är dock osäkert i vilken grad arbetsgivarna väljer att ersätta avgångarna. Det är således svårt att förutse om de stora pensionsavgångar som väntas de kommande åren leder till en bättre arbetsmarknad för geografer.

Nyttiga länkar
http://kallakademin.se